Yhteistoimintaneuvottelut työvoiman vähentämistilanteessa

Työnantajan harkitessa toimenpiteitä, jotka voivat johtaa työvoiman käytön vähentämiseen eli irtisanomisiin, lomautuksiin tai osa-aikaistamisiin tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla (ns. TUTA-perusteet), tulee ennen päätöksentekoa käytä yt-neuvottelut. 

Neuvotteluvelvollisuus syntyy jo, jos toimenpiteet voivat johtaa yhdenkin työntekijän lomauttamiseen, osa-aikaistamiseen tai irtisanomiseen. 

YTL 8 luvun säännöksiä on noudatettava myös silloin, jos työnantaja suunnittelee työhön muutoksia, joita työnantaja ei voi tehdä työnjohto-oikeutensa perusteella eikä tehtävästä muutoksesta kyetä sopimaan työntekijän kanssa. 

Neuvotteluesitys on annettava kirjallisesti 

Neuvotteluesityksen on oltava kirjallinen ja se on annettava viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista. Neuvotteluesityksessä on mainittava ainakin: 

  • neuvottelujen alkamisaika ja -paikka
  • pääkohdittain ehdotus neuvotteluissa käsiteltävistä asioista. 

Lisätietoja: yhteistoiminta-asiamies