Yhteistoimintaneuvottelut työvoiman vähentämistilanteessa

Yt-neuvottelut tulee lain mukaan käynnistää, jos työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa taloudellis-tuotannollisista syistä työvoiman vähentämiseen eli irtisanomisiin, lomautuksiin tai osa-aikaistamisiin.

 • Työnantajan tulee tehdä kirjallinen esitys yt-neuvottelujen käynnistämiseksi
 • Neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvottelujen ja työllistämistoimenpiteiden käynnistämiseksi on tehtävä viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista
 • Esityksen tulee sisältää neuvottelujen alkamisaika ja -paikka sekä pääkohdittainen ehdotus neuvotteluissa käsiteltävistä asioista.

Työvoimavähennykset käsitellään työnantajan ja henkilöstöryhmän tai -ryhmien edustajien kesken tai yhteisessä kokouksessa. Yksittäisen työntekijän tai yksittäisten työntekijöiden irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista voidaan käsitellä työntekijän tai työntekijöiden ja työnantajan välillä. Työntekijällä on oikeus vaatia, että häntä koskevasta asiasta on neuvoteltava myös hänen edustajansa ja työnantajan kesken.

Harkitessaan vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista tai lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista, työnantajan on annettava asianomaisten työntekijöiden edustajille kirjallisesti käytettävissään olevat tiedot:

 1. aiottujen toimenpiteiden perusteista
 2. alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten määrästä
 3. selvitys periaatteista, joiden mukaan irtisanomisen, lomauttamisen tai osa-aikaistamisen kohteeksi joutuvat työntekijät määräytyvät sekä
 4. arvio ajasta, jonka kuluessa irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset pannaan toimeen.

Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot liitetään neuvotteluesitykseen. Työnantajan neuvotteluesityksen jälkeen saamat tiedot voidaan antaa viimeistään yhteistoimintaneuvottelut käynnistävässä neuvottelussa.

Jos harkinnassa on alle kymmenen työntekijän irtisanominen, lomauttaminen tai osa-aikaistaminen tai vähintään kymmenen työntekijän lomauttaminen 90 päivää lyhyemmäksi ajaksi, työnantaja voi toimittaa tiedot asianomaisille työntekijöille tai heidän edustajilleen. Työntekijän tai henkilöstöryhmän edustajan pyynnöstä työnantajan on annettava tiedot kirjallisesti.

Ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistolle

Kun työnantaja esittää yhteistoimintaneuvotteluihin toimenpiteitä, jotka voivat johtaa irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen, neuvotteluesitys tai sen tiedot toimitetaan kirjallisesti myös työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään yhteistoimintaneuvottelujen alkaessa.

Toimintasuunnitelma ja toimintaperiaatteet

Kun työnantaja on tehnyt neuvotteluesityksen tarkoituksena irtisanoa vähintään kymmenen työntekijää taloudellisin tai tuotannollisin perustein, työnantajan on yhteistoimintaneuvottelujen alussa annettava henkilöstöryhmien edustajille esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi. Toimintasuunnitelmaa valmistellessaan työnantajan on viipymättä selvitettävä yhdessä työ- ja elinkeinoviranomaisten kanssa työllistymistä tukevat julkiset työvoimapalvelut.

Toimintasuunnitelmassa on oltava:

 • Yhteistoimintaneuvottelujen suunniteltu aikataulu
 • Neuvotteluissa noudatettavat menettelytavat
 • Suunnitellut, irtisanomisaikana noudatettavat toimintaperiaatteet julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitettuja palveluja käytettäessä sekä työnhaun ja koulutuksen edistämiseksi.

Jos työnantajan harkitsemat irtisanomiset koskevat alle kymmentä työntekijää, työnantajan on neuvottelujen alkaessa esitettävä toimintaperiaatteet, joiden mukaan irtisanomisaikana tuetaan työntekijöiden oma-aloitteista hakeutumista muuhun työhön tai koulutukseen sekä työllistymistä työvoimapalveluilla.
Työntekijän oikeudesta työllistymisvapaaseen irtisanomisaikana on säännökset työsopimuslain 7 luvun 12 §:ssä.

Neuvotteluissa on käsiteltävä:  

 • Perusteet ja vaikutukset
 • Toimintaperiaatteet tai toimintasuunnitelma työllisyyden edistämiseksi
 • Vaihtoehdot rajoittaa vähentämisen henkilöpiiriä   
 • Vähentämisestä työntekijöille aiheutuvien seurausten lieventämistä

Jos työnantaja irtisanoo työntekijöitä taloudellisin tai tuotannollisin perustein, henkilöstösuunnitelmaan ja koulutustavoitteisiin tehdään tarvittavat muutokset yhteistoimintaneuvotteluissa.

Neuvotteluajat

Jos harkinnassa olevat irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset kohdistuvat alle kymmeneen työntekijään tai enintään 90 päivää kestävät lomauttamiset kohdistuvat vähintään kymmeneen työntekijään, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty 14 päivän ajanjaksona niiden alkamisesta, jollei yhteistoimintaneuvotteluissa sovita toisin.

Jos harkinnassa olevat irtisanomiset, 90 päivää pidemmät lomauttamiset tai osa-aikaistamiset kohdistuvat vähintään kymmeneen työntekijään, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden alkamisesta, jollei yhteistoimintaneuvotteluissa sovita toisin. Neuvotteluajanjakso on kuitenkin 14 päivää yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 20 mutta alle 30.

Yrityksen ollessa yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitetun saneerausmenettelyn kohteena neuvotteluaika on 14 päivää neuvottelujen alkamisesta.

Työnantajan selvitys

Täytettyään neuvotteluvelvoitteensa, työnantajan on esitettävä kohtuullisen ajan kuluessa henkilöstöryhmien edustajille yleinen selvitys yhteistoimintaneuvottelujen perusteella harkittavista päätöksistä. Selvityksestä tulee käydä ilmi, neuvotelluista asioista riippuen, ainakin irtisanottavien, lomautettavien ja osa-aikaistettavien määrät henkilöstöryhmittäin, lomautusten kestoajat sekä minkä ajan kuluessa työnantaja aikoo panna toimeen päätöksensä työvoiman käytön vähentämisestä.

Henkilöstöryhmän edustajan pyynnöstä työnantajan on esitettävä selvitys asianomaiseen henkilöstöryhmään kuuluville työntekijöille yhteisesti heitä koskevilta osiltaan.

Yhteistoimintaneuvottelujen kirjaaminen

Työnantajan on pyynnöstä huolehdittava siitä, että yhteistoimintaneuvotteluista laaditaan pöytäkirjat, joista käyvät ilmi ainakin neuvottelujen ajankohdat, osallistujat ja neuvottelujen tulokset tai osallisten eriävät mielipiteet.

Kaikki neuvotteluissa mukana olleet työnantajan ja henkilöstöryhmien edustajat tarkastavat pöytäkirjan ja varmentavat sen allekirjoituksellaan, jollei pöytäkirjan tarkastamisesta ja varmentamisesta sovita neuvotteluissa toisin.

Lisätietoja: yhteistoiminta-asiamies