Hyppää sisältöön

Syyskuun alussa katto sähkönsiirtomaksujen kohtuuttomille kertakorotuksille, maakaasumarkkinat avataan kilpailulle 2020

arbets- och näringsministeriet
Julkaisuajankohta 24.8.2017 13.33
Tiedote

Sähkön siirto- ja jakelumaksujen kohtuuttomia korotuksia rajoitetaan 1.9.2017 alkaen. Maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinat avataan kilpailulle vuoden 2020 alussa. Muutokset sähkömarkkinalakiin ja maakaasumarkkinalakiin sisältyvät eduskunnan kesällä hyväksymään maakaasumarkkinapakettiin*, jonka uudet energialait Tasavallan Presidentin on tarkoitus vahvistaa 25.8.2017.

Katto sähkönsiirtomaksujen kohtuuttomille kertakorotuksille

Sähkömarkkinalakiin lisätään säännös, joka rajoittaa sähkön siirto- ja jakelumaksujen kohtuuttomia korotuksia. Maksuihin tulee vuotuinen 15 prosentin korotuskatto. Lakimuutos tulee voimaan 1.9.2017.

Korotuskatto ei oikeuta toistuviin 15 prosentin korotuksiin. Muutoksella poistetaan mahdollisuus aiemmin nähtyihin ylilyönteihin. Verkkoyhtiöiden tuottoja kokonaisuudessaan valvoo jatkossakin Energiavirasto, joka voi puuttua rikkomuksiin.

Sähkömarkkinalain muutoksella helpotetaan lisäksi harvaan asutuilla alueilla toimivien jakeluverkkojen mahdollisuutta saada lisäaikaa toimitusvarmuusinvestointiensa toteuttamiseen. Energiavirasto voi myöntää tällaiselle jakeluverkolle lisäaikaa toimitusvarmuusvaatimusten toteuttamiseen vuoden 2028 lopusta aina vuoden 2036 loppuun saakka.

Uudistus tuo lisäajan piiriin erityisesti sellaisia jakeluverkkoja, joissa toimitusvarmuuden parantamiseksi tehtävät investoinnit tehdään haja-asutusalueella jatkossakin pääosin ilmajohtorakenteilla. Uudistusta sovelletaan jakeluverkkoihin, joilla on keskimäärin yli 200 metriä jakeluverkkoa yhtä käyttöpaikkaa kohti. Uudistus vähentää toimitusvarmuusinvestoinneista harvaan asutuilla alueilla toimiville jakeluverkoille aiheutuvia lisäkustannuksia ja siten pienentää tarvetta asiakkaiden jakelumaksujen korotuksiin.

Maakaasumarkkinat avataan kilpailulle vuoden 2020 alussa

Maakaasun käyttö Suomessa on yli 40 vuoden ajan pohjautunut Venäjältä tulevaan putkikaasuun. Markkinoiden avaaminen mahdollistaa maakaasun tarjonnan monipuolistumisen, kun biokaasun ja nesteytetyn maakaasun (LNG) lisäksi vaihtoehtona venäläiselle putkikaasulle on maakaasun hankinta Baltiasta ja Liettua-Puola -yhdysputken valmistumisen jälkeen myös Keski-Euroopasta.

Uusi maakaasumarkkinalaki avaa Suomen maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinat kilpailulle vuoden 2020 alussa, kun Balticconnector-putkiyhteys Suomesta Baltian kaasuverkkoon otetaan käyttöön.

Maakaasun siirtoverkonhaltijan Gasum Oy:n siirtoverkko eriytetään erikseen päätettävällä tavalla maakaasun tuotannosta ja myynnistä vuoteen 2020 mennessä maakaasumarkkinadirektiivin tosiasiallisen eriyttämisen mallin mukaisesti. Tällä varmistetaan, että siirtoverkonhaltija toimii uusia markkinoille tulijoita kohtaan neutraalina markkinapaikkojen ylläpitäjänä, ja että maakaasun siirtojärjestelmän ja markkinoiden kehittäminen tapahtuu markkinoiden kokonaisedun näkökulmasta.

Kilpailun lisääntyminen maakaasun ja uusiutuvan kaasun toimituksessa luo maakaasualan yrityksille ja kaasun käyttäjille mahdollisuuksia monipuolistaa kaasun hankintaansa. Alan yrityksille syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Myös uusien toimittajien markkinoille pääsy helpottuu. Kilpailu ohjaa markkinoita toimimaan tehokkaammin ja tuo kustannussäästöjä pitkällä aikajänteellä.

Tavoitteena on myös maakaasun kilpailukyvyn parantaminen. Tukku- ja vähittäismyynnin sekä jakelun sääntelyä kevennetään ja maakaasun hinnoittelun erityissääntelystä luovutaan suurelta osalta.

Maakaasumarkkinalainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2018. Siirtoverkonhaltijan eriyttämistä ja maakaasumarkkinoiden kilpailulle avaamista koskevat säännökset tulevat voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2020.

*Eduskunnan hyväksymään lakipakettiin sisältyvät uusi maakaasumarkkinalaki, laki maakaasun siirtoverkonhaltijan eriyttämisestä, laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki sähkömarkkinalain muuttamisesta sekä laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Arto Rajala, TEM, puh. 029 506 4828
asunto-, energia- ja ympäristöministerin erityisavustaja Jyrki Peisa, puh. 050 364 0836

 
Sivun alkuun