Hoppa till innehåll

Konkurrenslagen ändras

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2019 13.41 | Publicerad på svenska 7.6.2019 kl. 13.57
Pressmeddelande

Effektivare metoder införs för tillsyn över konkurrensbegränsningar och konkurrensneutralitet. Bestämmelserna om Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) behörighet, förfaranden och rätt att få information preciseras.

Konkurrenslagen ändras från och med den 17 juni 2019. De viktigaste ändringarna gäller inspektioner som KKV förrättar och KKV:s rätt att få information samt informationsutbytet mellan olika myndigheter. Bestämmelserna om inspektioner ändras bl.a. så att KKV i sina egna lokaler får göra sökningar i sådana tillfälliga kopior av data som verket tagit i samband med en inspektion (s.k. fortsatt kontroll).

Dessutom har en skyldighet att ha separat redovisning inkluderats i konkurrenslagens neutralitetsbestämmelser.

Bestämmelsen om skyldighet att ha separat redovisning innebär att om en kommun, en samkommun, ett landskap, staten eller en enhet som de har bestämmande inflytande över bedriver ekonomisk verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden, ska den eller det ha separat redovisning för den ekonomiska verksamheten. Bestämmelsen möjliggör övervakning av den marknadsbaserade prissättningen också i en situation där ett offentligt samfund har bolagiserat både den ekonomiska och den icke-ekonomiska verksamheten i ett och samma bolag.

Utöver ändringarna i konkurrenslagen görs dessutom ändringar i två andra lagar. På basis av dem kan KKV med tanke på övervakningen av vissa konkurrensbegränsningar få fullgöranderapporter från Enheten för utredning av grå ekonomi och beskattningsuppgifter från Skatteförvaltningen.

Syftet med ändringarna är att trygga konkurrensen på marknaden och förutsättningarna för företagande.

Republikens president stadfäste lagarna i dag den 7 juni på framställning av statsrådet. Ändringarna träder i kraft den 17 juni 2019. Bestämmelsen om skyldighet att ha separat redovisning tillämpas dock först från och med den 1 januari 2020.

Ytterligare information:

Virve Haapajärvi, regeringsråd, ANM, tfn 0295 047 027

Tillbaka till toppen