Hoppa till innehåll

Ny regionalpolitik diskuterades på Gamla studenthuset

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.9.2018 9.45 | Publicerad på svenska 10.9.2018 kl. 10.02
Pressmeddelande

Ny regionalpolitik diskuterades på Gamla studenthuset, när resultaten av en enkätundersökning från forskningsinstitutet e2 och ett diskussionsunderlag om den framtida regionalpolitiken i Finland som skrivits tillsammans med en expertgrupp publicerades måndagen den 10 september 2018 under ledning av näringsminister Mika Lintilä.

 Diskussionsledare under dagen var journalisten Jussi Kärki.

– Den nya tidens regionalpolitik är livskraftspolitk. Den väljer inte vinnare eller förlorare, utan den möjliggör framgång. Livskraftspolitiken identifierar också företagens roll som aktörer inom regionutvecklingen. Statsmaktens uppgift är att garantera en gynnsam verksamhetsomgivning, så att arbete och livskraftiga bostadsorter kan finnas i alla delar av landet även i fortsättningen, sade minister Lintilä.

– Jag vill väcka diskussion även i egenskap av minister med ansvar för ägarstyrningen. Är det en naturlag att ett statligt bolags huvudkontor ska finnas i huvudstadsregionen oberoende av vilken bransch bolaget är verksamt inom? Frågan bör alltid betraktas med bolagets bästa för ögonen. I många fall kunde det vara en bättre lösning för konkurrenskraften om huvudkontoret var beläget närmare ett kompetenskluster inom den bransch som bolaget är verksamt inom, menade Lintilä.

I framtiden bygger regionernas framgång allt mer på deras unika styrkor och särdrag. Att identifiera dessa är a och o för all utveckling.

– Lokala ”livskraftscentrum” har redan nu uppstått i sådana förhållanden där förutsättningarna enligt invanda tankemönster borde vara knappa. Bruksorterna Mathildedal och Fiskars kan fungera som exempel på sådana. På båda orterna har det bosatt sig många människor som arbetar på distans samt kulturproducenter och turismföretagare. Detta har blivit en konkurrensfördel för dessa områden, påpekade ministern.

Medborgare och experter uttrycker stöd för balanserad utveckling av regionerna

I början av seminariet presenterade direktören för forskningsinstitutet e2 Karina Jutila huvudpunkterna i den enkätundersökning som arbets- och näringsministeriet hade beställt. Genom enkäten kartlades finländarnas syn på behovet av regionutveckling, de ansvariga instanserna för den och metoderna för regionutveckling.

– Utvecklandet av de olika regionerna i Finland möter inte något direkt motstånd. En klar majoritet av varje partis understödjare ställer sig bakom utvecklandet, konstaterar Karina Jutila om de resultat som presenteras i rapporten.

Rapporten ”Keskustelunavauksia alueiden Suomeen” (Underlag för fortsatt diskussion om regionernas Finland), som skrivits tillsammans med en brett sammansatt expertgrupp, presenterades av Heli Ponto, sakkunnig vid arbets- och näringsministeriet. Ett gemensamt budskap från gruppen till nuvarande och framtida beslutsfattare var att beakta regionernas olikheter. En lyckad platsbaserad regionutveckling förutsätter att lösningarna kan skräddarsys enligt regionernas behov, eftersom allt inte passar alla. Kravet på likabehandling kan ibland motverka sitt eget goda syfte.

Seminariet fortsatte med en paneldiskussion, där paneldeltagarna utmanades att fundera på behovet av och innehållet i den nya regionalpolitiken samt att berätta hur de önskar att Finland ser ut 2030.

Panelen bestod av professorn i stadsgeografi Mari Vaattovaara, artisten Anna Puu, Kyrö Distillery Companys grundare och vd Miika Lipiäinen, Kuhmos stadsdirektör Tytti Määttä och Finlands näringslivs vd Jyri Häkämies.

Diskussionen om regionernas livskraft fortsätter med en landskapsturné

Arbets- och näringsministeriets förmiddagsseminarium fungerade som det egentliga startskottet för en diskussion om regionalpolitikens framtid. Avsikten är att samma diskussion ska spridas även till landskapen. I augusti inledde näringsminister Mika Lintilä sin omfattande turné ”Livskraft från regionerna”, som består av dagslånga besök i olika regioner för att diskutera regionernas framtidsutsikter. Det informeras separat om de enskilda möten och evenemang som ingår i turnén.

– Jag hoppas att vi får igång en livlig, men konstruktiv diskussion om hur regionerna i Finland ser ut 2030, säger minister Lintilä.

Materialet från seminariet finns på evenemangssidan.

Arbets- och näringsministeriets rapport (på finska) Keskustelunavauksia alueiden Suomeen

Rapport av tankesmedjan e2

Ytterligare upplysningar:

Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare
Heli Ponto, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7163 (arbets- och näringsministeriets rapport Keskustelunavauksia alueiden Suomeen)
Karina Jutila, direktör, tankesmedjan e2, tfn 050 551 5361

Tillbaka till toppen