Hyppää sisältöön

Sammanlagt 150 miljoner euro till finländska små och medelstora företag (SMF) när Europeiska Investeringsfonden EIF och Nordea Bank slöt avtal om SMF-initiativet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.4.2017 12.12 | Publicerad på svenska 28.4.2017 kl. 11.22
Pressmeddelande

Europeiska investeringsfonden (EIF), som hör till Europeiska investeringsbanksgruppen (EIB), har undertecknat en transaktion inom ramen för SMF-initiativet med Nordea Bank.

Avtalet kommer att förbättra tillgången till finansiering för närmare 400 finländska små och medelstora företag, inklusive mikroföretag och uppstartsföretag, genom att tillförsäkra att de banker som bundit sig vid SMF-initiativet erbjuder finansiering på bättre villkor, till exempel lägre räntor, längre löptider eller lägre krav på säkerhet.

Transaktionen med Nordea Bank innebär att finländska små och medelstora företag nu har tillgång till finansiering på totalt 370 miljoner euro via fyra finländska banker som anslutit sig till SMF-initiativet.

Sampsa Laine, affärschef med ansvar för små och medelstora företag,sade: ”Vi ser fram emot att vara en del av initiativet. Programmet lämpar sig utmärkt för företag i uppstarts- eller tillväxtfasen eftersom garantin erbjuder ett alternativ till säkerheter och således möjliggör investeringsprojekt som annars kanske inte skulle bli av. För oss är det viktigt att säkerställa att våra kunder har tillgång till alla finansieringskällor som de behöver. Med hjälp av initiativet kan vi främja ekonomisk tillväxt i den viktiga SMF-sektorn.”

Pier Luigi Gilibert, EIF:s verkställande direktör, sade: ”Den snabba utvecklingen av SMF-initiativet i Finland visar att det finns efterfrågan på gemensamma finansiella produkter i landet. Jag är glad över att avtalet med Nordea Bank kommer att skapa lånemöjligheter på 150 miljoner euro för finländska företag. Finansiering på totalt 370 miljoner euro är nu tillgänglig för finländska företag inom ramen för SMF-initiativet, och vi ser fram emot att meddela om nya finansieringsmöjligheter i Finland under de närmaste månaderna.”

Finlands näringsminister Mika Lintilä sade:” SMF-initiativet är ett bra exempel på hur Europeiska Kommissionen, Europeiska investeringsbanksgruppen och Finland kan förbättra finländska små och medelstora företags tillgång till finansiering som är nödvändig med tanke på tillväxten och sysselsättningen i Finland. Att Nordea Bank är den fjärde banken som på kort tid deltar i SMF-initiativet indikerar att programmet behövs. SMF-initiativet är ett viktigt finansiellt instrument som stöder företagare som vill att deras företag ska växa och utvecklas.”

Corina Crețu, kommissionär med ansvar för regionalpolitik, tillade:  ”Mindre än ett år efter lanseringen av programmet håller vi på att nå vårt mål, nämligen att erbjuda finländska företag ytterligare finansieringsmöjligheter på 400 miljoner euro. Detta visar att SMF-initiativet levererar och levererar snabbt. Jag hoppas att fler länder ska delta i initiativet.”

SMF-initiativet är ett gemensamt program som sammanför stöd från Europeiska kommissionen, EIB-gruppen och Finland med sikte på att stimulera SMF-finansieringen genom att tillhandahålla partiell risktäckning för SMF-låneportföljer utifrån finansiella helheter. Utöver 20 miljoner euro från strukturfonderna (Europeiska regionala utvecklingsfonden) och 20 miljoner euro från Finlands nationella budget medfinansieras SMF-initiativet med Horisont 2020-resurser och får också tillgång till resurser från EIB-gruppen.

Om EIF

Europeiska investeringsfonden (EIF) är en del av EIB-gruppen. Dess primära uppdrag är att stödja europeiska mikroföretag samt SMF-företag genom att hjälpa dem att få tillgång till finansiering. EIF skapar och utvecklar riskkapital och tillväxtkapital, garantier och mikrofinansieringsinstrument specifikt för denna målgrupp. På detta sätt främjar EIF EU:s målsättningar gällande innovation, forskning och utveckling, företagande, tillväxt och sysselsättning.

Om EIB

Europeiska investeringsbanken (EIB) ägs av medlemsstaterna och är EU:s institution för långfristiga lån. Den erbjuder långfristig finansiering för goda investeringar och bidrar på så vis till tillväxt, sysselsättning, regional integration och klimatåtgärder i Europa och utanför Europas gränser.

För att maximera tillväxten och skapandet av nya arbetstillfällen har EIB fyra prioriterande områden: innovation och kunnande, SMF-företag, klimatåtgärder och strategisk infrastruktur i hela EU.

Ytterligare information:
EIF: David Yormesor
Tfn: +352 42 66 88 346, e-post: [email protected]

EIB: Alicja Chylta
Tfn: +352 4379 88233, e-post: [email protected] Pressrum: +352 4379 21000 – 
Följ oss på Twitter @EIBtheEUBank

Arbets- och näringsministeriet: Jyrki Orpana
Tfn:+358 50 409 4457, e-post: [email protected]
Följ oss på Twitter @Tem_uutiset

Nordea Bank: Sampsa Laine
Tfn:+358 40 555 9035, e-post: [email protected]

 
Sivun alkuun