Tillgänglighetsutlåtande för tem.fi

I detta tillgänglighetsutlåtande berättas hur lagen om tillhandahållande av digitala tjänster iakttas i på arbets- och näringsministeriets webbplats tem.fi, vilka bristerna i tillgängligheten till webbplatsen är och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem. Vi beaktar tillgängligheten när vi utvecklar de digitala tjänsterna.

Hur tillgängliga är webbsidorna?

Webbplatsen tem.fi uppfyller i huvudsak de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lagen (WCAG-kriterier 2.1). I tillgängligheten till webbsidorna finns dock fortfarande vissa brister, och de centrala bristerna beskrivs närmare nedan i utlåtandet. 

Tillgängligheten bedömdes av utomstående sakkunniga i november 2018 i samband med bedömningen av de ministeriewebbsidor som använder samma publikationsplattform. De brister som konstaterades har korrigerats. Tillgängligheten beaktas alltid när nya egenskaper utvecklas. Dessutom följer vi upp tjänsternas tillgänglighet regelbundet bland annat genom hjälpprogram och korrigerar de brister som har konstaterats i tillgängligheten till de olika innehållen.

Vi instruerar också ministeriets tjänstemän att beakta tillgänglighetskraven i sitt eget arbete. Om detmaterial du behöver inte är tillgängligt, kontakta oss per e-post (registratorskontoret.tem(at)gov.fi). Vi skickar det material du behöver i tillgängligt format.

Närmare uppgifter om den tekniska tillgängligheten

E-tjänsterna är ännu inte tillgänglig till följande delar:

Det finns fel i rubrikernas nivåordning

Ordningen på sidornas rubriker är fel på vissa sidor. Detta kan göra det svårt att använda skärmläsaren för att använda sidorna. I html-koden finna eventuellt överflödiga rubriknivåer utan text. Dessa nivåer syns för skärmläsarna som tomma rubriker.  (WCAG 1.3.1)

Det finns brister också i bilders och diagrams textmotsvarigheter

Sidorna innehåller ibland bilder med text eller annan grafik som saknar textmotsvarigheter. På grund av avsaknaden av textmotsvarigheter kan det hända att viktig information inte förmedlas alls till exempel i infografik. (WCAG 1.1.1, 1.4.5)

Tillgänglighetsbristerna i Pdf-filer

De Pdf-filer med tillgänglighetsbrister som finns på sidan har publicerats av arbets- och näringsministeriet efter den 23 september 2018. 

  • Filerna har till exempel visuella element och diagram som saknar textmotsvarigheter. (WCAG 1.1.1)
  • Det finns också bristerna i utformningen som kan försvåra användningen av skärmläsaren, till exempel tomma radbyten och rubriker utan rubriknivåer. (WCAG 1.3.1)
  • I tabellstrukturerna kan det finnas brister som försvårar användningen av skärmläsaren, till exempel att de tabeller som använts för placeringen av texten inte fungerar, att programbaserade kolumnrubriker saknas eller att det inte går att få in liknande uppgifter i flera olika tabeller. (WCAG 1.3.1)
  • Filerna kan innehålla fotnoter som inte är kopplade till texten och som är svåra att tolka med skärmläsaren.  (WCAG 1.3.1)
  • Det kan finnas brister i filernas metadata, till exempel rubriker som saknas (title) eller felaktiga språkspecifikationer och upphovsmannauppgifter.

Brister i benämningen av länkarna

På vissa sidor har man använt samma länktext för länkar som styr användaren till olika innehåll. Vissa benämningar på länkarna är alltför allmänna och fungerar därför inte separat från sakinnehållet. Sidan innehåller bildlänkar som saknar den textmotsvarighet som beskriver länkens innehåll. (WCAG 2.4.4)

Länkar som inte fungerar

Sidan kan innehålla länkar som inte fungerar. Länkarna korrigeras i samband med det övriga uppdaterandet.

Utformningen

I enskilda fall har man använt html-koden för att utforma innehållet. Utformningen av brödtext kan innehålla felaktiga taggar i html-koden. Som tagg har till exempel använts bold-, font-, u- och strike-taggar.  Dessa kan ses som felmeddelanden för den som använder ett hjälpmedel. (WCAG 1.3.1)

Kontrastproblem

Kontrasten mellan texten och bakgrundens färg är inte tillräckligt stor i vissa fall. (WCAG 1.4.3)

Innehåll som härstammar från andra system

Webbtjänsterna har innehåll som hämtats från andra system och bristerna i tillgängligheten till dem beror på det ursprungliga systemet. 

Beslutsmaterial

På webbplatsen publiceras pdf-filer som utarbetats av ministerier och importeras från statsrådets stödsystem för beslutsfattande. Dessa filer kan sakna alternativa texter, rubriker, språkspecifikationer och tillgänglig struktur. Bristerna försvårar användningen av hjälpmedel.

Publikationer

Sidan innehåller länkar till pdf-filer som finns i statsrådets publikationsarkiv Valto. Det finns separata tillgänglighetsutlåtanden för publikationerna och för publikationsarkivet. I utlåtandena beskrivs eventuella tillgänglighetsbrister.

Projektinformation

Projektuppgifterna visas i ett separat system. I dessa funktioner finns tillgänglighetsbrister som försvårar användningen av skärmläsare och tangentbord. Sidan laddas till exempel upp på nytt när man rör sig till följande flik, och det finns också brister i modalfönstren i uppgifterna om de enskilda projekten samt i projektkalendern. Projektuppgifterna innehåller pdf-filer som produceras i andra system, till exempel i dokumenthanteringssystem. I dessa filer kan det finnas tillgänglighetsbrister till exempel i strukturer, egenskapsinformation och textmotsvarigheter. Bristerna försvårar användningen av hjälpmedel.  

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

Sidan kan ha innehåll som inte omfattas av lagstiftningskraven. Dessa innehåll kan vara

  • material som utomstående instanser har publicerat i tjänsterna och som inte har producerats och som inte finansieras eller övervakas av tjänsteleverantören.
  • filer som publicerats före den 23 september 2018
  • video- eller ljudinspelningar som har getts ut före den 23 september 2020

Sociala medier

Tillgänglighetskraven har beaktats i arbets- och näringsministeriets innehåll i sociala medier från och med den 23 september 2020. Det visuella och audiovisuella material som härstammar från tiden före detta innefattar också sådana innehåll som inte uppfyller tillgänglighetskraven (t.ex. text eller textmotsvarigheter).

Har du observerat några brister i tillgängligheten?

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra e-tjänsternas tillgänglighet. Meddela oss gärna om det finns något problem med webbsidan som inte beskrivs i detta utlåtande. Du får också gärna komma med andra kommentarer och förbättringsförslag gällande tillgängligheten. Du kan kontakta oss via e-post på adressen registratorskontoret.tem(at)gov.fi.  Ange i din respons den eller de sidor där problemet upptäcktes och beskriv problemet så noggrant som möjligt

Tillsynen över tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar efterlevnaden av tillgänglighetskraven. Om svaret du får inte är tillfredsställande eller om du inte fått något svar inom två veckor, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar om hur man kan anföra besvär och om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Tillgänglighetskrav-webbtjänsten
[email protected]
Telefonnummer (växel) 0295 016 000

 

Utlåtandet skapades 21.9.2020.