Information om arbets- och näringsministeriets webbtjänst

Innehållet i tjänsten

Arbets- och näringsministeriets webbtjänst finns på adressen tem.fi. Arbets- och näringsministeriet (ANM) svarar för webbplatsen och den underhålls av ministeriets kommunikationsenhet i samarbete med andra avdelningar och enheter inom ministeriet. Webbtjänsten tillhandahålls på finska, svenska och engelska.

På förstasidan finns arbets- och näringsministeriets senaste nyheter i form av nyhetspuffar och pressmeddelanden. På förstasidan finns också puffar om ministeriets viktigaste tjänster och aktuella teman.

I delen Aktuellt finns bl.a. ministeriets pressmeddelanden, nyheter, tal och kolumner. Man kan också beställa material till sin egen e-post. I delen finns också puffar om ANM:s kanaler inom de sociala medierna. 

I delen Ansvarsområden presenteras i omfattande grad ministeriets verksamhet och uppgifter allt från främjande av näringsverksamheten till sysselsättning, energifrågor, arbetskraftsinvandring och integration, konkurrens- och konsumentpolitik samt regionutveckling.

I delen Projekt och lagberedning finns information om projekt som pågår vid ministeriet samt om arbetsgrupper.

I delen Ministeriet presenteras ANM:s uppgifter och målsättningar, ledning och organisation, ämbetsverken, inrättningarna och bolagen inom koncernen samt beredskapsärenden. Delen innehåller även information om personalen, ekonomin, ministeriet som arbetsplats samt om dess historia.

Från varje sida kommer man via menyn uppe på sidan till alla ministeriers webbplatser och statsrådets medietjänst, som kräver registrering. Dessutom kan man från varje sida gå till en sökfunktion, kontaktuppgifter, en responsblankett och en sidkarta.

I statsrådets medietjänst finns pressmeddelanden, inbjudningar, beslutsmaterial från sammanträden och kontaktuppgifter tillgängliga för dem som har registrerat sig för tjänsten. Alla ministerier, republikens presidents kansli och justitiekanslersämbetet producerar information för medietjänsten.

Funktioner

RSS-tjänster

ANM:s webbtjänst tillhandahåller nyhetsmaterial som RSS-flöden.

Sökfunktion

Webbplatsens sökfunktion finns upptill på sidan.

Som standard utförs sökningarna i webbplatsens hela innehåll. En snabbsökning söker med alla angivna sökord och på webbplatsens språk. Mellan sökorden infogas automatiskt den booleska operatorn 'OCH'. Man behöver inte skriva hela ordet i sökningen. Sökresultaten räknas upp enligt dokumentets publiceringstidpunkt.

Respons

Med responsblanketten kan man skicka in frågor och respons om ANM:s webbtjänst. Responsen behandlas under tjänstetid och besvaras inom två veckor. Svar på respons och frågor kan endast ges om kontaktuppgifterna är ifyllda (e-postadress eller namn och adress). I första hand sänds svar på responsen per e-post. Officiell post ska sändas till ANM:s registratorskontor registratorskontoret.anm(at)gov.fi.

Webbläsare och terminalutrustning

Webbplatsen är gjord med följsam webbdesign och dess innehåll anpassas alltså enligt terminalutrustningen. Sidorna ser bäst ut då man använder en nyare webbläsare. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare men då är inte alla egenskaper nödvändigtvis tillgängliga fullt ut.

Nedladdningar av filer och läsarapplikationer

För att läsa PDF-filer behöver man programmet Adobe Acrobat Reader, som kan laddas ner gratis.

På webbsidan finns också direkta webbsändningar och videoinspelningar som tillhandahålls som direkta uppspelningar från en särskild server i den form som terminalutrustningen stöder.

Användningsvillkor

Bekanta dig noga med dessa användningsvillkor. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningsvillkoren som sådana.

Upphovsrätt

Rättigheterna till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av arbets- och näringsministeriet eller någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet.

Du får använda webbplatsens textmaterial och länka till sidorna i sammanhang där god sed iakttas förutsatt att källan uppges. Om kommersiell användning av materialet som sådant måste alltid avtalas särskilt med ministeriet.

Bilder och nyttjanderätt till dem

Nyttjanderätten till bilderna innehas av arbets- och näringsministeriet, med undantag för bildbanken vars bilder kan laddas ner till exempel för medie- eller seminariebruk.

Notera att statsrådets kommunikationsavdelning förmedlar bilder via statsrådets bildbank och Flickr.

Juridiskt förbehåll

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för webbplatsen.

Arbets- och näringsministeriet strävar efter att innehållet på webbplatsen är så tillförlitligt och aktuellt som möjligt. ANM ansvarar inte för kostnader eller skador som orsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Ministeriet ansvarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

När du via en länk går över till en annan webbplats tillämpas den webbplatsens egna användningsvillkor. ANM ansvarar inte för uppdatering, publikationer eller tillförlitligheten i informationen på dessa utomstående parters webbplatser.

Arbets- och näringsministeriet har rätt, men inte skyldighet, att följa och se över sådana delar av webbplatsen där användarna överför eller förmedlar meddelanden samt innehållet i denna kommunikation. ANM ansvarar inte för kommunikationens innehåll oberoende av om lagar som gäller upphovsrätt, ärekränkning, integritet eller andra lagar tillämpas på det. ANM kan efter eget godtycke avlägsna sådant material som användare fört in på webbplatsen och som ministeriet anser vara osakligt.

Arbets- och näringsministeriet betalar inte ersättning eller arvode för användningen av en webbplats eller den information som erbjuds genom webbplatsen.

Ministeriet kan inte garantera konfidentialiteten för meddelanden som skickas i öppna nät. Användarna bör undvika att skicka konfidentiella uppgifter per e-post.

Webbplatsens material kan inte betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för ministeriet.

ANM förbehåller sig rätten att uppdatera, se över och ändra användningsvillkoren och webbplatsens innehåll och utseende. Användaren uppmanas att med jämna mellanrum kontrollera de gällande användningsvillkoren på denna sida. Ministeriet har när som helst rätt att utan anmälan avbryta webbplatsens verksamhet t.ex. på grund av service-, reparations- eller uppdateringsåtgärder.

Användaren förbinder sig att till fullt belopp ersätta all eventuell skada som han eller hon orsakat genom verksamhet som strider mot användningsvillkoren.

Om något av dessa användningsvillkor anses strida mot en ovillkorlig bestämmelse i lag eller på något annat sätt är ogenomförbart inverkar detta dock inte i övrigt på giltigheten i dessa användningsvillkor.

På användningsvillkoren och tolkningen av dem tillämpas finsk lagstiftning, med undantag för bestämmelserna om lagval.

Hantering av personuppgifter

Arbets- och näringsministeriet har förbundit sig att skydda användarnas personliga integritet och personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Läs mer om dataskydd

Kakor (cookies)

En kaka (eller cookie) är en textfil som webbläsaren sparar på din dator, surfplatta eller telefon. Denna webbplats använder både kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kakor för besöksstatistik och kvalitetskontroll.

Kakor på webbplatsen

Sociala tillägg

På webbplatsen finns länkar och förbindelser till utomstående webbplatser och s.k. sociala tillägg (t.ex. sociala insticksprogram i Twitter). Insticksprogram som tillhandahålls på en utomstående webbplats laddas upp från den webbplatsens egen server. Webbplatsen sänder ingen information om användaren via de sociala tilläggen.

På tjänster som en utomstående part erbjuder på webbplatsen eller på tillämpningar som förmedlas via en utomstående part tillämpas den partens användningsvillkor och andra villkor.

Ytterligare upplysningar

Ytterligare upplysningar ges av arbets- och näringsministeriets kommunikationsenhet på adressen: info.tem(at)gov.fi