Hyppää sisältöön

Flexiblare EU-regler för statligt stöd på grund av coronaviruspandemin: medlemsstaterna kan tillföra företag kapital

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.5.2020 17.23 | Publicerad på svenska 13.5.2020 kl. 13.57
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen tillåter offentlig rekapitalisering med statliga stöd. Syftet är att förbättra företagens möjligheter att få lån på marknaden. Villkoren för offentliga rekapitaliseringsstöd till företag är strikta för att undvika snedvridning av konkurrensen på EU:s inre marknad.

Den 8 maj 2020 beslutade Europeiska kommissionen att införa större flexibilitet i reglerna för statligt stöd.  De nya flexiblare bestämmelserna svarar mot den aktuella situation där de krisåtgärder som länderna har vidtagit på grund av coronavirusepidemin har fått betydande konsekvenser för företagens möjligheter att producera varor och tillhandahålla tjänster. I många företag har det egna kapitalet minskat samtidigt som möjligheterna att få finansiering på marknadsvillkor har försämrats.

Utöver genom rekapitalisering kan medlemsstaterna nu stödja de företag som har ekonomiska svårigheter på grund av coronavirusepidemin genom att erbjuda dem stöd i form av efterställda skulder på förmånliga villkor. Med detta avses sådana skuldinstrument som har en sämre ställning i insolvensförfarandet än de ordinära prioriterade skulderna.  

Strikta villkor förhindrar snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden

Offentlig rekapitalisering av företag kan få betydande skadliga verkningar på konkurrensen på den inre marknaden. Kommissionen har därför ställt upp villkor för beviljandet av stöd:

  • Rekapitaliseringsstödet ska användas som en sista metod.
  • Stödåtgärderna ska ta hänsyn till allmänintresset.
  • Stödets ändamål ska begränsas till att främja företagets livskraft.  Stödet kan användas endast för att återställa den kapitalstruktur som företaget hade före coronavirusutbrottet.

Kommissionen har ställt upp tydliga villkor också för hur rekapitaliseringen ska utföras, för den ersättning som ska betalas till staten och för tidsfristen för statens utträde ur de företag som rekapitaliserats.

Kommissionens meddelande innehåller också särskilda bestämmelser om företagsstyrningen. De företag som får stöd får till exempel inte betala dividend, återköpa aktier eller betala ut bonus till företagets ledning innan staten har slutat tillföra företaget kapital. Syftet är att ge stödmottagarna och deras ägare ett incitament för att återköpa de aktier som staten har köpt så snart det ekonomiska läget tillåter det.

Offentlig rekapitalisering tillåten till utgången av juni 2021

Kommissionens nya bestämmelser är en fortsättning på de ändringar i reglerna för statligt stöd som gjordes den 19 mars 2020 och den 3 april 2020. Kommissionens tidigare ändringar av reglerna för statligt stöd gjordes särskilt i syfte att trygga företagens likviditet och finansiering samt göra det lättare att styra stöden till forskning och utveckling av produkter, investeringar och sysselsättningsåtgärder i anknytning till coronaviruspandemin. 

Den flexibilitet i reglerna för statligt stöd som kommissionen införde tidigare är i kraft till utgången av 2020.  De ändringar som nu görs i fråga om rekapitaliseringen gäller till utgången av 2021, eftersom det kan uppstå solvensproblem senare beroende på hur krisen utvecklar sig.

Kommissionen har meddelat att den kontinuerligt evaluerar om det också finns behov att införa ytterligare åtgärder för att stödja medlemsstaternas ekonomi och hjälpa företag vid återhämtningen efter krisen.  Hittills har kommissionen godkänt statliga stöd för EU:s ekonomi för ett belopp av uppskattningsvis 1,9 biljoner euro. 

När det gäller Finland har kommissionen godkänt stöd för ett ramstödsprogram för statsunderstödsåtgärder i anknytning till coronaepidemin och för ett stödprogram som ger Finnvera möjlighet att bevilja säkerheter och lån till företag som drabbats av ekonomiska svårigheter på grund av coronakrisen samt stöd för driftskapital och investeringar.

Ytterligare information:

Olli Hyvärinen, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7026
Johanna Rihto-Kekkonen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7121

 
Sivun alkuun