Hyppää sisältöön

Työ- ja elinkeinopolitiikan edistämisen työvälineet maakuntien käyttöön

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2018 13.35
Tiedote

Kasvupalveluvirastoa ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelyä koskevat hallituksen esitykset annettiin eduskunnalle 29.11.2018. Lakiesitykset ovat osa maakuntauudistukseen liittyvää kasvupalvelu-uudistusta, jossa nykyiset valtion palvelut - TE-palvelut, ELY-keskusten yrityspalvelut - siirtyvät maakuntien järjestämisvastuulle.

Asiakastietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä on tarkoitus uudistaa ja päivittää EU:n uusien tietosuojavaatimusten mukaiseksi.  Asiakastietojen käsittelyä varten olisi käytössä rekrytoinnin ja työllistymisen asiakastietojärjestelmä sekä yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmä. Valtakunnalliset tietojärjestelmät ja alustat maakuntien ja valtion yhteiseen käyttöön kehittäisi ja ylläpitäisi Kasvupalveluvirasto. Asiakastietojärjestelmien ansioista keskeiset tiedot ovat ajantasaisia ja saatavilla yhdestä paikasta. Tietojen käsittelyä valvottaisiin.

Asiakastietojärjestelmässä voitaisiin käsitellä myös muiden kuin kasvupalveluiksi katsottavien julkisesti rahoitettujen yrityksille tarkoitettujen tukien, rahoituksen sekä neuvonta- ja kehittämispalvelujen asiakastietoja.

Oikeus henkilöasiakkaiden tietojen käyttöön

Asiakastietojärjestelmien käyttö edellyttää työntekijöiltä henkilökohtaista käyttöoikeutta. Esityksen mukaan käyttöoikeus on rajattava sisällöltään, laajuudeltaan, valtuuksiltaan ja kestoltaan siihen, mikä on henkilön tehtävien hoitamisen kannalta välttämätöntä. Järjestelmien käyttöoikeuksien hallintaan ja lokitietojen keräämiseen liittyvistä tehtävistä vastaa Kasvupalveluvirasto.

Maakuntien viranomaistehtäviä hoitavien henkilöiden lisäksi tietoja voivat käsitellä myös maakunnan hyväksymät kasvupalveluntuottajat. Ne voivat saada käyttöönsä vain sellaisia tietoja, joita tarvitaan kulloinkin kyseessä olevan palvelun hoitamisessa. Lisäksi Kelassa ja maakuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevät henkilöt, jotka hoitavat työllistymistä edistäviä monialaisia yhteispalvelutehtäviä, voivat käyttää yhteispalvelussa tarvittavia tietoja.

Kasvupalveluviraston päätehtävänä tietojärjestelmät, alustat ja sähköiset palvelut

Hallituksen esityksen mukaan Kasvupalveluvirasto tarjoaisi työ- ja elinkeinopolitiikan työkaluja, sähköisiä ja digitaalisia palveluja sekä tietojärjestelmiä ja alustoja maakunnallisten ja valtakunnallisten kasvupalvelujen käyttöön. Kyseessä ei ole uusi virasto. Virasto muodostettaisiin jatkamalla ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen tietohallintopalvelun toimintaa työ- ja elinkeinohallinnon järjestelmien osalta.

Lisäksi virasto vastaanottaisi valtakunnallisen työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen tehtävät ja henkilöstön, joka tarjoaisi jatkossa käyttäjätukea viraston sähköisissä palveluissa ja järjestelmien käytössä. Henkilöstöt, jotka muodostaisivat Kasvupalveluviraston henkilöstön, työskentelevät nykyisin ja myös jatkossa verkostomaisesti eri puolilla maata muiden valtion virastojen ja maakuntien toimitiloissa.

Kasvupalveluvirasto olisi KEHA-keskuksen tavoin työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan virasto ja kiinteässä yhteydessä työ- ja elinkeinopolitiikan johtamiseen sekä valtakunnan tasolla että maakunnissa.  Virastoa johtavassa ja valvovassa johtokunnassa olisi vahva maakuntien edustus. 

Maakunnat ovat saamassa Kasvupalveluvirastolta käyttöönsä työvälineet kasvupalvelutehtäviensä hoitamiseksi. Tietojärjestelmät mahdollistavat sen, että valtio ja maakunnat saavat ajantasaista tietoa työ- ja elinkeinopolitiikan toimintaympäristöstä, toimenpiteistä ja vaikutuksista, jotta ne pystyvät edistämään työllisyyttä, työvoiman saatavuutta, osaamisen kehittämistä, yrittäjyyttä ja elinkeinotoimintaa.

Kasvupalveluvirasto tarjoisi myös valtakunnallisesti keskitettyä neuvontaa valtakunnallisissa kasvupalveluissa sekä tuottamiensa sähköisten ja digitaalisten palvelujen käytön tukea loppuasiakkaille, viranomaisille, palveluntuottajille ja muille sidosryhmille. Lisäksi Kasvupalveluvirasto huolehtisi vuoden pituisen siirtymäkauden ajan TE-toimistojen, maakuntien ja Uudenmaan kasvupalvelut järjestävän kuntayhtymän myöntämien eräiden tukien maksajana. Siirtymäaika turvaisi tuensaajille yhtenäiset käytännöt ja maksatusajat koko maassa ja maakunnille aikaa toimintojen järjestämiseksi. Pysyvästi Kasvupalveluvirasto huolehtisi korvauksista, joita valtio maksaa kunnille ja jatkossa myös maakunnille toimenpiteistä, joilla edistetään maahanmuuttajien kotoutumista.

Maakunnalliset tarpeet ja vaikuttamismahdollisuudet on tarkoitus huomioida niin, että Kasvupalveluvirastolle nimetään maakuntapainotteinen johtokunta, joka päättää viraston tulosneuvottelutavoitteista ja hyväksyy viraston tilinpäätöksen sekä työjärjestyksen. Tämän lisäksi perustetaan asiakasneuvottelukunta.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2021 samaan aikaan muiden maakunta- ja kasvupalvelu-uudistukseen liittyvien lakien kanssa.

Kysymyksiä ja vastauksia Kasvupalveluvirastosta ja asiakastietojen käsittelystä

Hallituksen esitys löytyy osoitteesta tem.fi/paatokset

Lisätietoja esityksestä kasvupalveluvirastoksi:
teollisuusneuvos Jarkko Tonttila, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 506 0069
neuvotteleva virkamies Elina Isoksela), työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 506 3719

Lisätietoja esityksestä kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä ja turvallisuusselvityslain muuttamisesta:
hallitusneuvos Tiina Korhonen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7076
hallitussihteeri Meri Pensamo (kasvupalvelujen asiakastietojen käsittely ja turvallisuusselvityslain muuttaminen), työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7247

 
Sivun alkuun