Hoppa till innehåll

Landskapen får verktyg för främjande av arbets- och näringspolitiken

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2018 13.35
Pressmeddelande

Propositionerna om Myndigheten för tillväxttjänster och om behandling av kunduppgifter inom tillväxttjänsterna har lämnats till riksdagen. Lagförslagen är den del av tillväxttjänstreformen i samband med landskapsreformen, där ansvaret för ordnandet av de nuvarande statliga regionförvaltningstjänsterna - arbets- och näringstjänsterna och närings-, trafik- och miljöcentralernas företagstjänster – överförs på de nya landskapen.

Avsikten är att reformera och uppdatera bestämmelserna om behandling av kunduppgifter så att de motsvarar EU:s nya krav i fråga om dataskydd. För behandling av kunduppgifter finns kundinformationssystemet för rekrytering och sysselsättning och kundinformationssystemet för företagstjänster. De riksomfattande informationssystemen och plattformarna för landskapens och statens gemensamma bruk utvecklas och upprätthålls av Myndigheten för tillväxttjänster. Tack vare kundinformationssystemen är de viktigaste uppgifterna uppdaterade och tillgängliga på ett ställe. Behandlingen av uppgifter övervakas.

I kundinformationssystemet kan också behandlas kunduppgifter i samband med understöd, finansiering samt utvecklings- och rådgivningstjänster som är avsedda för företag och som betalas med offentliga medel, men som inte betraktas som tillväxttjänster.

Rätt att använda uppgifter om enskilda kunder

Användningen av kundinformationssystemen förutsätter personliga användarrättigheter av personalen. Enligt propositionen ska användarrättigheterna i fråga om innehåll, omfattning, behörigheter och varaktighet begränsas enligt vad som är nödvändigt för att en person ska kunna sköta sina uppgifter. För skötseln av uppgifter som har samband med kontroll av användarrättigheter till systemen och för insamling av logginformation svarar Myndigheten för tillväxttjänster.

Utöver dem som sköter myndighetsuppgifter i landskapen kan uppgifter också behandlas av de tjänsteproducenter som landskapet godkänt. Tjänsteproducenterna kan endast få tillgång till sådana uppgifter som behövs för skötseln av den aktuella servicen. Dessutom finns det vid FPA och landskapens social- och hälsovårdstjänster personer som sköter uppgifter inom sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen. De får använda sådana kunduppgifter som behövs i samservicen.

Huvuduppgifterna för Myndigheten för tillväxttjänster är informationssystem, plattformar och e-tjänster

Enligt regeringspropositionen tillhandahåller Myndigheten för tillväxttjänster arbets- och näringspolitiska elektroniska och digitala tjänster samt informationssystem och plattformar för de landskapsvisa och riksomfattande tillväxttjänsterna. Det är inte fråga om ett nytt ämbetsverk. Myndigheten för tillväxttjänster ska bildas så att informationsförvaltningstjänsten vid NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter fortsätter sin verksamhet i fråga om arbets- och näringsförvaltningens system.

Dessutom tar Myndigheten för tillväxttjänster över arbets- och näringsförvaltningens riksomfattande kundservicecenters uppgifter och personal, som i fortsättningen ska tillhandahålla användarstöd i myndighetens elektroniska tjänster och system. De som ska utgöra personalen vid Myndigheten för tillväxttjänster arbetar för närvarande och ska också i fortsättningen arbeta i nätverk på olika håll i landet i andra statliga ämbetsverks och landskapens lokaler.

Myndigheten för tillväxttjänster ska, på samma sätt som utvecklings- och förvaltningscentret, vara ett ämbetsverk inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och vara fast knuten till ledningen av arbets- och näringspolitiken både på riksomfattande nivå och i landskapen. I direktionen, som leder och övervakar ämbetsverket, ska landskapen vara starkt representerade. 

Landskapen får av Myndigheten för tillväxttjänster tillgång till färdiga verktyg för skötseln av sina tillväxttjänstuppgifter. Informationssystemen gör det möjligt för staten och landskapen att få uppdaterad information om omvärlden för, åtgärderna inom och effekterna av arbets- och näringspolitiken, så att de kan främja sysselsättningen, tillgången på arbetskraft, kompetensutvecklingen, företagandet och näringsverksamheten.

Myndigheten för tillväxttjänster ger också på riksnivå centraliserad rådgivning inom de riksomfattande tillväxttjänsterna samt i fråga om sina elektroniska och digitala tjänster användarstöd till slutanvändare, myndigheter, tjänsteproducenter och andra berörda grupper. Dessutom ska Myndigheten för tillväxttjänster under en övergångsperiod på ett år betala ut vissa stöd som arbets- och näringsbyråerna, landskapen och den samkommun som ordnar tillväxttjänster i Nyland beviljat. För stödmottagarna säkerställer övergångsperioden enhetlig praxis och enhetliga  utbetalningstider i hela landet. För landskapen ger övergångsperioden tid att ordna funktionerna.

Myndigheten för tillväxttjänster ska kontinuerligt sköta ersättningar som staten betalar till kommunerna och i fortsättningen också till landskapen för åtgärder som främjar integrationen av invandrare.

Avsikten är att landskapens behov och möjligheter att påverka ska beaktas så att det för Myndigheten för tillväxttjänster utses en direktion med stark representation för landskapen. Direktionen beslutar om myndighetens resultatförhandlingsmål och godkänner dess bokslut och arbetsordning. Dessutom ska det inrättas en kunddelegation.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2021, samtidigt med de övriga lagar som hänför sig till landskaps- och tillväxttjänstreformen.

Frågor och svar om Myndigheten för tillväxttjänster och om behandlingen av kunduppgifter

Regeringspropositionen (på finska) finns på adressen: tem.fi/paatokset

Ytterligare upplysningar om den proposition som gäller Myndigheten för tillväxttjänster:
Jarkko Tonttila, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 0069
Elina Isoksela, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3719

Ytterligare upplysningar om den proposition som gäller behandling av kunduppgifter inom tillväxttjänsterna och ändring av säkerhetsutredningslagen:
Tiina Korhonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7076
Meri Pensamo, regeringssekreterare (behandlingen av kunduppgifter inom tillväxttjänsterna och ändring av säkerhetsutredningslagen), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7247

Tillbaka till toppen