Hyppää sisältöön

Samrådstiden förlängs med en månad och det arrangeras två möten för allmänheten för att ge ytterligare möjlighet att kommentera Terrafames projekt för uranutvinning

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2018 11.01
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet förlänger samrådstiden för Terrafame Oy:s projekt för utvinning av uran med en månad fram till utgången av februari. I anslutning till projektet arrangerar ministeriet också två möten för allmänheten: ett i Sotkamo den 21 februari och ett i Kajana den 22 februari 2018.

Syftet med mötena är att säkerställa att alla som önskar få information om projektet och tillståndsförfarandet i samband med det har tillfälle till det samt möjlighet att ställa frågor och framföra åsikter till kontaktmyndigheten arbets- och näringsministeriet samt till andra myndigheter och bolaget.

Terrafame Oy inlämnade den 31 oktober 2017 till arbets- och näringsministeriet en till statsrådet riktad ansökan om tillstånd för gruv- och malmanrikningsverksamhet enligt kärnenergilagen. Terrafames avsikt är att slutföra byggandet av den anläggning för utvinning av uran som finns på gruvområdet i Talvivaara och att använda den för uranproduktion under gruvans drifttid.

Projektet omfattar utvinning och utnyttjande av det naturliga uran som fås som biprodukt till övriga metaller från Sotkamogruvan. Avsikten är att 150–250 ton uran produceras årligen i form av uranoxider. Terrafame har som mål att påbörja utvinningen av uran under 2019.

Enligt bolaget är utvinningen av uran, som förekommer i små halter i berggrunden i Sotkamogruvan, ekonomiskt förnuftigt och den effektiviserar utnyttjandet av naturresurserna inom Terrafames gruvverksamhet. Verksamheten har en positiv miljöeffekt i och med att en betydligt mindre mängd uran jämfört med nuläget kommer att hamna i bioupplösningshögar och processlambassänger och i de färdiga metallprodukterna.

Möten för allmänheten i Sotkamo 21.2 och i Kajana 22.2

Arbets- och näringsministeriet konstaterade hösten 2017 att hörandet enligt kärnenergilagen och gruvlagen är en krävande process. Genom den förlängda samrådstiden och de möten för allmänheten som arrangeras i februari vill ministeriet säkerställa att samtliga krav som uppställs i lag uppfylls och att alla som önskar det har möjlighet att delta i hörandet.

Arbets- och näringsministeriet publicerar en kungörelse om Terrafames projekt för utvinning av uran i regionala tidningar och på ministeriets webbplats tem.fi/terrafamen-uraanin-talteenotto torsdagen den 18 januari 2018.

Med anledning av Terrafames projekt arrangerar arbets- och näringsministeriet två i kärnenergilagen avsedda möten för allmänheten som är öppna för alla. Det första mötet hålls i auditoriet Iso-Pölly vid Vuokatin urheiluopisto, (i byggnaden Pallohalli, adress Opistontie 4) onsdagen den 21 februari 2018 med början kl. 18 och det andra mötet i auditoriet på Kajana stadsbibliotek (adress Seminaarikatu 15) torsdagen den 22 februari 2018 med början kl. 10.

Terrafames ansökan finns till påseende i gruvans förläggningskommuner, dvs. på kommunkansliet i Sotkamo (adress Markkinatie 1) och på stadshuset i Kajana (adress Pohjolankatu 13), samt i grannkommunerna (Kuhmo, Nurmes, Paltamo, Pyhäntä, Rautavaara, Ristijärvi, Siikalatva, Sonkajärvi, Vaala, Valtimo, ja Vieremä) fram till den 28 februari 2018. Ansökan kan läsas också på ANM:s webbplats på adressen: tem.fi/terrafamen-uraanin-talteenotto

Åsikter om projektet kan lämnas till arbets- och näringsministeriet fram till 28.2.2018

Arbets- och näringsministeriet har begärt utlåtanden över projektet av olika ministerier, myndigheter samt av projektets förläggningskommun och de kringliggande kommunerna.

Anmärkningar på och åsikter om ansökan kan framföras skriftligen till arbets- och näringsministeriet, så att de är framme senast den 28 februari 2018. De som framför en åsikt eller anmärkning ombeds att i sina anmärkningar eller åsikter hänvisa till ärendenummer TEM/1879/08.05.01/2017 och lämna sina egna namn- och adressuppgifter eller namn- och adressuppgifter för den sammanslutning som de företräder.

Samrådsförfarandets e-postadress är kuuleminen(at)tem.fi. Ministeriets registratorskontor har postadressen PB 32, 00023 Statsrådet. Handlingarna, som ska riktas till arbets- och näringsministeriet, kan också lämnas in på statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2B, Helsingfors (mån-fre kl. 8.00–16.15).

De viktigaste bestämmelserna om hörande finns i 13 § i kärnenergilagen (990/1987), 28, 29 och 64 § i kärnenergiordningen (161/1988), 39 och 40 § i grovlagen ( (621/2011) samt i 26 § i stadsrådets forordning om gruvdrift (391/2012).  

Ytterligare upplysningar:
Liisa Heikinheimo, industriråd, ANM, tfn 029 504 7035
Jorma Aurela, överingenjör, ANM, tfn 029 506 4832

 
Sivun alkuun