Terrafamen uraanin talteenotto

Valtioneuvosto myönsi 6.2.2020 Terrafame Oy:lle ydinenergialaissa tarkoitetun luvan kaivos- ja malminrikastustoimintaan. Lupa oikeuttaa yhtiön uraanin talteenottoon Sotkamon kaivoksesta saatavasta malmista. Terrafame jätti lupahakemuksensa valtioneuvostolle lokakuussa 2017.

Valtioneuvosto katsoo päätöksessään, että hanke on yhteiskunnan kokonaisedun mukainen ja täyttää ydin- ja säteilyturvallisuutta koskevat vaatimukset. Ennen käytön aloittamista uraanin talteenottolaitos tarvitsee vielä Säteilyturvakeskuksen (STUK) antaman käynnistämisluvan.

Päätös on saatavissa sähköisesti valtioneuvoston verkkosivuilta.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 9.3.2020. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Eriika Melkas

Lausunnot

Liitteet

Mielipiteet ja muistutukset