Skip to content
Government and ministries

Konkurrenskraftsrådet behandlar hållbar tillväxt ur olika perspektiv

Arbets- och näringsministeriet
27.5.2019 6.55
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd (konkurrenskraft) sammanträder i Bryssel den 27 och 28 maj. Statssekreterare Jari Partanen företräder Finland vid mötet. Vid mötet i rådet (konkurrenskraft) behandlas inremarknads-, industri-, rymd- och forskningsfrågor.

På måndagen den 27 maj sammanträder EU-ländernas ministrar med ansvar för den inre marknaden och industrin. Avsikten är att rådet ska godkänna slutsatser om den inre marknaden, industripolitiken och turismnäringen samt hålla debatt om sambandet mellan konkurrenskraft och konkurrenspolitik på den inre marknaden.

När det gäller slutsatserna om inremarknadsstrategin anser Finland att det övergripande utvecklandet av den inre marknaden är viktigt och betonar behovet av integration i fråga om strategiarbetet kring den inre marknaden, industrin, den digitala ekonomin samt forskningen och innovationen, så att dessa bildar en mer kompakt helhet.

Målet med slutsatserna om industripolitiken är en övergripande, långsiktig strategi för EU:s industripolitik. En effektivt fungerande inre marknad bildar grunden för den europeiska industripolitiken. Ur Finlands synvinkel bör den framtida industripolitiken fokusera på sådana teman som är viktiga för EU:s globala konkurrenskraft t.ex. den digitala omvälvningen, innovationen och den koldioxidsnåla ekonomin samt bioenergin och den cirkulära ekonomin och de möjligheter som dessa skapar.

Målet för slutsatserna om turismnäringen är att framhäva turismens betydelse för tillväxten, sysselsättningen och den sociala sammanhållningen inom Europeiska unionen. Slutsatserna om turismnäringen stöder för sin del Finlands turistpolitiska riktlinjer och realiseringen av Finlands vägkarta för tillväxt och förnyelse inom turismen, som ska uppdateras under våren 2019.

Under lunchen diskuterar ministrarna offentlig upphandling som en del av den inre marknaden.

Tisdagen den 28 maj sammanträder ministrarna med ansvar för rymd- och forskningsfrågor. Rådet håller en riktlinjedebatt om EU:s roll i den globala rymdpolitiken och avsikten är att rådet antar slutsatser på rymdområdet. Finland anser att systematisk och gemensam europeisk rymdpolitik och samarbetet mellan olika aktörer stärker sektorns konkurrenskraft och Europas internationella inflytande i en föränderlig global omvärld.

Under mötet kommer ministrarna att hålla också en debatt om forskningens och innovationens roll som drivkrafter för EU:s konkurrenskraft. Finland anser att temat är viktigt och betonar att långsiktig forsknings- och innovationsfinansiering samt stödjandet av innovationsmiljön har en nyckelroll i främjandet av den europeiska konkurrenskraften.

Finland presenterar de preliminära målen för sitt EU-ordförandeskap för rådet under de båda dagarna. Finlands tredje EU-ordförandeskapsperiod inleds den 1 juli.

Ytterligare upplysningar:
Niina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), ANM, tfn +358 50 431 8015
Anniina Lehtonen, kommunikationsexpert, ANM, tfn +358 50 476 3736

Back to top