Skip to content
Government and ministries

Pörssiyhtiöiden tilintarkastajien toimikautta rajataan

Ministry of Economic Affairs and Employment
28.4.2016 13.25
Tiedote
Tilintarkastajan perustoimikausi olisi jatkossa kymmenen vuotta, jos hän toimii yleisen edun kannalta merkittävässä yhtiössä. Näitä yhtiöitä ovat esimerkiksi pörssiyhtiöt ja rahoitus- ja vakuutusalan yhtiöt. Toimikausi voisi jatkua toiset kymmenen vuotta kilpailutuksen jälkeen.

Hallitus antoi eduskunnalle asiaa koskevan lakiesityksen 28.4.2016. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 17.6.2016. Vaihtoehtona perustoimikauden jatkolle kymmenen vuoden jälkeen olisi, että yhteisö valitsee kilpailutuksella kaksi tilintarkastajaa, jotka antavat yhteisen tilintarkastuskertomuksen. Tällöin yhteenlaskettu toimikausi voisi enimmillään olla 24 vuotta.

Lisäksi ehdotetaan, että yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastaja voisi antaa tilintarkastuksen kohteelle arvonmääritys- ja veropalveluita ainoastaan, jos niillä ei ole merkittävää vaikutusta tarkastettavaan tilinpäätökseen. Muiden kuin tilintarkastuspalkkioiden enimmäismäärä olisi 70 prosenttia kaikista palkkioista.

Tilintarkastajan riippumattomuutta vahvistetaan

Lakiesitys lisää tilintarkastajan riippumattomuutta koskevia säännöksiä. Laissa olisi määräys siitä, että tilintarkastajan on oltava riippumaton tarkastuskohteesta koko tarkastettavana olevan tilinpäätöksen kattaman ajan. Yritysjärjestelyissä tilintarkastajan on ryhdyttävä riippumattomuutta uhkaavien tekijöiden torjuntaan kolmen kuukauden kuluessa tai luovuttava toimeksiannosta.

Nykyinen seuraamusjärjestelmä säilyisi pääosin ennallaan. Uusia seuraamuksia olisivat määräaikainen kielto toimia tilintarkastusyhteisön hallintoelimissä sekä seuraamusmaksu. Seuraamusmaksu voitaisiin määrätä, jos tilintarkastaja siirtyy suoraan tilintarkastuskohteen palvelukseen. Pörssiyhtiöissä ja finanssimarkkinoilla toimivissa yhteisöissä aikaraja olisi kaksi vuotta, muissa yhtiöissä vuosi. Seuraamusmaksu olisi enintään 200 000 euroa.

Toimintakertomusta ei enää tarkastettaisi

Eduskunnan kirjanpitolain hyväksymisen yhteydessä antaman lausuman mukaisesti ehdotetaan toimintakertomuksen poistamista tilintarkastuksen kohteesta. Tilintarkastuksen kohteena olisi jatkossa siis yhteisön tai säätiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös sekä hallinto.

Uusi tilintarkastuslaki tuli pitkän valmistelun jälkeen voimaan 1.1.2016. Siihen nyt ehdotettujen muutosten taustalla ovat EU-tilinpäätösdirektiivin laajat muutokset sekä uusi EU:n tilintarkastusasetus. Ehdotukset on tehty mahdollisimman joustaviksi EU:n sallimissa rajoissa, mutta juuri voimaan tulleen lain sisältöä ei ole tässä yhteydessä muutoin arvioitu uudelleen.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Marja Hanski, TEM, puh. 029 504 7025
Back to top