Skip to content

Avtal effektiviserade energianvändningen med 5,2 TWh år 2017–2018

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 3.2.2020 9.36
Pressmeddelande

Hundratals finländska företag och kommuner som anslutit sig till frivilliga energieffektivitetsavtal har effektiviserat sin årliga energianvändning med sammanlagt 5,2 terawattimmar 2017–2018. En omfattande besparing som motsvarar den årliga energianvändningen för 255 000 eluppvärmda småhus.

Besparingarna har uppstått när de över 550 företag och närmare 100 kommuner och samkommuner som anslutit sig till energieffektivitetsavtalen under två år vidtagit sammanlagt drygt 7 500 enskilda effektiviseringsåtgärder som gäller energianvändning och investerat över 380 miljoner euro i energieffektivitet. De vidtagna åtgärderna sänker de årliga energikostnaderna för de företag och samfund som anslutit sig till avtalen med uppskattningsvis cirka 215 miljoner euro.

Över en miljon ton mindre klimatutsläpp per år

En effektiv och ändamålsenlig energianvändning minskar koldioxidutsläppen. De energieffektivitetsåtgärder som genomfördes 2017–2018 minskade de årliga CO2-utsläppen med sammanlagt cirka 1,2 miljoner ton.

Energieffektivitetsinvesteringar för dem som är med i energieffektivitetsavtalet påskyndas genom statligt stöd. År 2017–2018 beviljades dem som anslutit sig till energieffektivitetsinvesteringarna sammanlagt 37,9 miljoner euro i stöd. Stöd beviljades totalt 346 projekt. Stöd kan beviljas efter prövning endast för sådana investeringar som annars inte skulle genomföras.

Rådgivning för kunder

De företag inom energibranschen och oljebranschen som anslutit sig till energieffektivitetsavtalen har förbundit sig att utöver de åtgärder som gäller den egna energianvändningen även ge sina kunder råd om effektivare energianvändning. Enligt uppskattningar uppnås med rådgivningen till energianvändare en ytterligare årlig besparing på cirka1 terawattimme. Det motsvarar den årliga energianvändningen för cirka 50 000 eluppvärmda småhus.

Uppgifter som de parter som anslutit sig till energieffektivitetsavtalet årligen har rapporterat har sammanställts till elektroniska resultatsammandrag på adressen sopimustulokset.fi. Sammandragen av resultaten för de genomförda åtgärderna 2017–2018 kan studeras och avgränsas efter eget intresse. På webben är det också möjligt att granska de resultat som uppnåtts genom avtalsverksamhet i sin helhet eller resultaten för ett enskilt avtal, åtgärdsprogram eller en viss bransch. De centrala resultaten har sammanfattats som infografer.

Vad är energieffektivitetsavtal? Energieffektivitetsavtalen är en viktig del av Finlands energi- och klimatstrategi och den främsta metoden för att främja en effektiv energianvändning i Finland. Verksamheten med energieffektivitetsavtalen täcker över 60 % av den totala energianvändningen i Finland. Över 550 företag med sina tusentals verksamhetsställen och närmare 100 kommuner och samkommuner som har förbundit sig till energieffektivitetsmålen i avtalen deltar. Den innevarande avtalsperioden är i kraft till och med 2025.

Ytterligare upplysningar:
Tiina Sekki, överingenjör, Energimyndigheten, tfn 029 505 0200 (energieffektivitetsavtal, resultat)
Ulla Suomi, direktör, Motiva, tfn 040 733 9972 (uppföljning och effekter)
Timo Ritonummi, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 592 2103 (energieffektivitet och EU)

Back to top