Skip to content
Government and ministries

Kompetensutredning på kärnenergiområdet: Finland har tillräcklig kompetens och tillräckliga personalresurser på kärnenergiområdet

Arbets- och näringsministeriet
21.3.2019 12.31 | Publicerad på svenska 21.3.2019 kl. 13.19
Pressmeddelande

Det avslutande seminariet för Finlands nationella program för forskning i kärnkraftverkens säkerhet SAFIR2018 samlar 21-22.3.2019 de viktigaste aktörerna inom kärnsäkerheten för att höra resultaten av projektet, som pågått under fyra år. SAFIR2018 har utvecklat och upprätthållit det finländska kunnandet på kärnsäkerhetsområdet sedan 2015. Som ett led i forskningsprogrammet genomfördes en kompetensutredning på området. Utredningen blev färdig i slutet av förra året.

På basis av utredningsresultaten och utvecklingen under tidigare år kan det bedömas att Finland också i framtiden kommer att ha behövliga personalresurser med tanke på de pågående kärnenergiprojekten. Sektorn har dock delområden där särskild uppmärksamhet krävs för att tillräckliga personalresurser ska kunna säkerställas.

— Finland har en stark tradition av forskning i kärnsäkerhet sedan flera årtionden. Forskningsprogrammen har producerat behövlig kunskap med tanke på utvecklingen av sektorn och övervakningen av kärnanläggningarnas drift, men de har också på ett betydande sätt bidragit till ökat kunnande i Finland. Kompetensen utvecklas inom forskningsprojekten, vid tillämpningen av deras resultat och i samband med samarbetsforum som ordnas kring frågorna, säger industrirådet Liisa Heikinheimo vid arbets- och näringsministeriet.

År 2010 rapporterades det att det fanns 3 300 experter inom kärnenergibranschen. År 2017 uppgick antalet experter till cirka 3 800. Enligt utredningen kommer behovet av experter att öka måttligt, dvs. med cirka fem procent, fram till 2030.

— Fler experter behövs dock ständigt, eftersom  det sker ett normalt personalombyte bland experterna i fråga och samtidigt uppstår nya utmaningar när det gäller kärnanläggningarnas livslängd och framskridandet av avfallshanteringen. Vi anser alltså att efterfrågan på experter inte kommer att avta inom de närmaste årtiondena. Enligt sin roll följer arbets- och näringsministeriet utvecklingen på kärnenergiområdet och av kompetensnivån som en del av den. Vi vill säkerställa särskilt att kompetensen inom vissa viktiga delområden inom sektorn också fortsättningsvis håller en hög nivå. Sådana är exempelvis reaktorfysik, materialteknik och specialområdena inom kärnavfallshanteringen, konstaterar Heikinheimo.

— I fortsättningen behöver sektorn i Finland allt fler sådana som avlagt uttryckligen högre högskoleexamen: behovet uppskattas öka från de nuvarande cirka 1 900 experterna med cirka 200 personer, dvs. 10 procent, fram till 2030. När det gäller sådana som avlagt lägre högskoleexamen eller examen på andra stadiet bedöms de nuvarande personalresurserna räcka, säger forskningsdirektör Jari Hämäläinen från VTT som ledde forskningsprogrammet.

Rekryteringar har gjorts i täckande grad inom olika expertområden, och därför kommer pensionsavgången inte att äventyra tillräckligheten av experter inom något delområde inom de närmaste åren. Många uppgifter på kärnenergiområdet förutsätter att man har djup förtrogenhet med och långvarig erfarenhet av branschen, och för att läget ska vara bra krävs att det finns ett tillräckligt antal yngre experter inom alla delområden.

I Finland har det nationella programmet för forskning i kärnkraftverkens säkerhet SAFIR2018 och det nationella forskningsprogrammet för kärnavfallshantering KYT2010 varit de viktigaste utbildarna av nya experter. Forskningsarbetet fortsätter inom de fyraåriga programmen SAFIR2022 och KYT2022, som inleddes vid ingången av detta år.

Ytterligare upplysningar:
Liisa Heikinheimo, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 567 5451 och liisa.heikinheimo(at)tem.fi
Jari Hämäläinen, forskningsdirektör, VTT, tfn 040 735 4382 och jari.hamalainen(at)vtt.fi

Back to top