Skip to content

Lagförslag till riksdagen: Evenemangsgaranti minskar anordnarnas ekonomiska risk

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2021 14.00
Pressmeddelande

Syftet med evenemangsgarantin är att minska den ekonomiska risken för att ordna evenemang. Det är en på förhand överenskommen betalningsförbindelse som ges till evenemangsarrangören för de kostnader som evenemangsarrangören uppgett. Om evenemanget annulleras eller dess omfattning begränsas med stöd av lag eller ett beslut av myndigheten, betalas ersättning för de faktiska kostnaderna.

Regeringen överlämnade en proposition om detta till riksdagen den 6 maj 2021. Företagen ansöker om evenemangsgaranti hos Statskontoret. Avsikten är att ansökan ska öppnas i juni så snart som möjligt efter det att riksdagen har behandlat lagen och republikens president har stadfäst den. Lagen avses träda i kraft den 1 juni 2021.

– Vi vill stödja aktörer inom kultur- och evenemangssektorn som redan länge varit i en svår situation och erbjuda människor möjlighet att delta i evenemangen. Jag hoppas att evenemangsgarantin uppmuntrar till att arrangera evenemang även om coronaepidemin fortsätter. Den kan också vara till hjälp när man ansöker om utomstående finansiering för evenemanget, säger näringsminister Mika Lintilä.

Evenemangsgarantin gäller etablerade evenemangsarrangörer

Statskontoret beviljar evenemangsgarantin till evenemangsarrangörer. Evenemangsgarantin ska gälla ett publikt evenemang med minst 200 personer som ordnas 1 juni–30 november 2021.

Propositionen gäller etablerade, professionella anordnare av publika evenemang. Evenemangsarrangören ska ha ett FO-nummer, en permanent organisation och en omsättning som överstiger 150 000 euro 2019. En typisk etablerad arrangör av evenemang har anställd personal, men kan också vara ensamföretagare.

Evenemangsgarantin omfattar till exempel konst- och kulturfestivaler, konserter och utställningar, idrottsevenemang, musikfestivaler, mässor och motsvarande evenemang som inte ordnas regelbundet som en del av verksamheten året om.

Evenemangsgarantin baserar sig på förhand uppgivna och faktiska kostnader

Enligt förslaget ska evenemangsarrangören i sin ansökan bland annat ange den planerade tidpunkten, platsen och varaktigheten för evenemanget, ge en kostnadskalkyl samt evenemangets underleverantörer.

Avsikten är att evenemangsgarantin ska sökas av evenemangsarrangören, men den ersättning som på basis av garantin betalas för ett inställt evenemang ska också betalas till de underleverantörer för evenemanget som arrangören uppgett i sin ansökan.

Om evenemanget annulleras helt med stöd av lag eller ett beslut av myndigheten, ersätts 85 procent av kostnaderna. Ersättning kan fås endast för kostnader som uppgetts på förhand och faktiska kostnader. Ett evenemang anses även ha inställts på grund av en bestämmelse som utfärdats i lag eller meddelats av en myndighet, om det högst 60 dagar innan evenemanget äger rum finns en sådan begränsning i kraft som hindrar att evenemanget äger rum.

Evenemanget kan också vara väsentligt mindre enligt lag eller myndighetsföreskrifter, vilket innebär att högst 85 procent av det planerade antalet deltagare i evenemanget har kunnat delta. Då kan evenemangsgarantin delvis ersätta kostnaderna för evenemanget.

Stöd som tidigare beviljats enligt Europeiska kommissionens tillfälliga regler om statligt stöd beaktas när evenemangsgaranti beviljas. Coronastöden får inte sammanlagt överstiga 1,8 miljoner euro. Till sådana stöd som ska beaktas hör till exempel kostnadsstöd.

Även undervisnings- och kulturministeriet beviljar stöd för evenemang

Evenemangsgaranti ska inte beviljas för evenemang som ordnas regelbundet året runt. Sådana evenemang är till exempel föreställnings-, konsert- och teaterverksamhet varje vecka eller idrottsevenemang i serieform.

Undervisnings- och kulturministeriet öppnar separata ansökningar för sådana evenemang. Avsikten är dessutom att konst-, kultur- och idrottsevenemang och andliga evenemang som ordnas som allmännyttig verksamhet i första hand ska stödjas med understöd inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.
 
Evenemangsgaranti kan inte heller beviljas för sådan småskalig evenemangsverksamhet som ordnas som hobbyverksamhet eller som föreningens medelanskaffning.

Regeringen har reserverat 80 miljoner euro för evenemangsgarantin och cirka 230 miljoner euro för hela stödpaketet för kultur-, konst-, idrotts- och evenemangsbranschen. Lagförslaget har varit ute på remiss i månadsskiftet mars–april och kommenterats av rådet för bedömning av lagstiftningen. I beredningen har man beaktat den respons som fåtts.

Ytterligare information:

Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7213
Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3732 (evenemangsgaranti)
Riitta Kaivosoja, överdirektör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0129 (undervisnings- och kulturministeriets stöd)

Hur framskrider lagberedningen av evenemangsgarantin

Hur fungerar evenemangsgarantin

Villkor av evenemangsgarantin

Back to top