Skip to content
Government and ministries

Självständig jobbsökning ska bli en förutsättning för att få arbetslöshetsförmån, medan övriga skyldigheter minskar

Arbets- och näringsministeriet
28.6.2018 9.09
Pressmeddelande

Regeringen bereder ändringar i påföljdssystemet i anslutning till utkomstskyddet för arbetslösa, dvs. i de så kallade karenserna. Självständig jobbsökning ska utgöra en förutsättning för att få arbetslöshetsförmån. Samtidigt minskar den arbetssökandes övriga skyldigheter.

Ändringen säkerställer att förutsättningarna för att få arbetslöshetsförmån genomförs på ett jämlikt sätt i samband med genomförandet av landskaps- och tillväxttjänstreformen. Dessutom främjar den matchningen av arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmarknaden. Målet är att arbetssökande ska hitta jobb och att arbetsgivare lättare än tidigare ska få tag i kompetent arbetskraft.

– Den arbetssökande får fokusera på det väsentliga, dvs. att söka jobb. Den arbetssökande får också själv besluta vilket lämpligt jobb han eller hon ska söka, berättar arbetsminister Jari Lindström.

Det antal jobb som ska sökas anges i sysselsättningsplanen. Som mest kan det förutsättas att den arbetssökande söker fyra jobb per månad. I skyldigheten att söka jobb beaktas den arbetssökandes färdigheter, eventuellt skydd för yrkesskickligheten och arbetsmarknadsläget i regionen. Vid behov hänvisas den arbetssökande till service i enlighet med hens servicebehov.

– Utgångspunkten är förtroende och rättvisa: Stöd erbjuds till dem som behöver det. Övervakningen grundar sig på de uppgifter som den arbetssökande uppger. Karenserna blir skäligare, sammanfattar arbetsminister Lindström.

Påföljderna ska vara graderade: först ges en påminnelse

Den arbetssökande ska en gång i månaden via en nättjänst eller på något annat överenskommet sätt rapportera om sin jobbsökning. Om en arbetssökande inte söker jobb på det sätt som förutsätts enligt sysselsättningsplanen, påminns personen om att arbetslöshetsförmånen är beroende av motprestation. Om den sökandes förfarande upprepas, åläggs personen graderat karenstid eller skyldighet att vara i arbete.

De nuvarande karenserna, som anknyter till underlåtelse att söka erbjudet jobb, vägran att utarbeta en sysselsättningsplan, försummelse att fullfölja sysselsättningsplanen, vägran att delta i sysselsättningsfrämjande service och avbrytande av sysselsättningsfrämjande service, ska slopas.

Under vecka 26 sänder regeringen en regeringsproposition om ändringarna på remiss. Avsikten är att propositionen ska lämnas till riksdagen under höstsessionen 2018. Vilken tidpunkt som ska föreslås för ikraftträdandet fattas det beslut om senare.

Minister Lindströms presentationsmaterial vid pressträffen den 28 juni 2018 (på finska)
Begäran om remissyttranden publiceras på nätet: tem.fi/lausuntopyynnot

Ytterligare upplysningar:
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236
Timo Meling, äldre regeringssekreterare, tfn 029 504 9084

Jari Lindström
Back to top