Skip to content
Government and ministries

Rapport: Även Finland skulle påverkas av eventuella handelspolitiska åtgärder av Förenta staterna

Arbets- och näringsministeriet
4.10.2017 12.39
Pressmeddelande

Handelspolitiska åtgärder av Förenta staterna skulle påverka även Finland, också om de är riktade mot Kina, bedömer Näringslivets forskningsinstitut ETLA i sin rapport ”Shield the US from Imports! GDP Impacts on Finland and Other European Union Member States” som beställts av utrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet.

Rapporten spekulerar kring konsekvenserna för Europeiska unionen, Kina och Mexiko av en protektionistisk handelspolitik, alltså av tilläggstullar, från Förenta staternas sida. Protektionismen är på frammarsch i den internationella handelspolitiken vilket skapar hotbilder för de globala värdekedjorna.

Det är inte enbart fråga om transitering, utan om finländsk export med mervärde till Förenta staterna som en del av produkter som tillverkas i tredjeländer. Det betyder att Finland exporterar så kallade mellanprodukter som först vidareförädlas i ett tredjeland och sedan exporteras vidare till Förenta staterna.

”Förenta staterna är Finlands viktigaste exportmarknad mätt i mervärde. Om USA ställer upp hinder för import från till exempel Kina vidtas det lätt motåtgärder viket kan leda till allvarliga konsekvenser också för Finland och EU. Handelskrig mellan två stora länder drabbar alltid också utomstående”, konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Enligt ETLA kan motåtgärder komma i fråga mot dem som bedriver en protektionistisk handelspolitik.

 ”Förenta staterna har inte ännu gått från ord till handling. Med tanke på det ömsesidiga beroendeförhållandet i den internationella handeln är det viktigt för Finland att frihandeln får fortsätta”, bedömer näringsminister Mika Lintilä.

Enligt ETLA skulle tilläggstullar på 45 procent mot Kina och på 35 procent mot Mexiko minska den finländska exportens mervärde med 0,21 miljarder dollar eller 0,09 procent av Finlands BNP. I EU drabbas Finland ändå inte värst, utan Irland, Tyskland och Luxemburg. Effekten av tullarna blir betydligt större om de riktas direkt mot Europeiska unionen. Sådana tilläggstullar på högst 15 procent kunde minska den finländska exportens mervärde med en summa som motsvarar 0,58 procent av BNP.

Förenta staterna är Finlands största exportland mätt i mervärde, och upp till en tredjedel av exporten går längs internationella värdekedjor via tredjeländer. Förenta staterna har uttryckt protektionistiska synpunkter och effekterna av protektionismen kan med andra ord också beröra Finland.

ETLA:s rapport i sin helhet

Ytterligare information:
Pasi-Heikki Vaaranmaa, enhetschef, tfn 0295 351 700, Mary-Anne Nojonen, handelsråd, tfn 0295 351 494, handelspolitiska enheten, och Maria Kauko, arbets- och näringsministeriet, tfn +359 29 504 8240

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected] och arbets- och näringsministeriets [email protected]

Kai Mykkänen Mika Lintilä
Back to top