Skip to content
Government and ministries

En arbetssökandes rätt att söka ändring preciseras

Arbets- och näringsministeriet
25.4.2019 12.03
Nyhet

De bestämmelser i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice som gäller rätten att söka ändring ska preciseras på grund av oklarheter som framgått i rättspraxis. Lagändringen säkerställer att den arbetssökande hos besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen kan överklaga en indrag-ning av arbetslöshetsförmån som betalas för att stödja frivilliga studier.

Preciseringen motsvarar på det hela taget både den rätt att söka ändring som ursprungligen avsågs i lagstiftningen och ändringssökande av ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa.

Propositionen har inte konsekvenser för de villkor som, när de är uppfyllda, innebär att den arbetssökandes frivilliga studier kan stödjas med arbetslöshetsförmån. Propositionen påverkar inte heller i vilka situationer rätten till arbetslöshetsförmånen dras in.

Lagändringen avses träda i kraft den 1 augusti 2019.

Ytterligare information:
Timo Meling, äldre regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 084

Back to top