Skip to content
Government and ministries

Ministeriet har undersökt ändringsbehov som gäller Business Finland

Arbets- och näringsministeriet
30.8.2019 12.01
Pressmeddelande

Riksdagens biträdande justitieombudsman tog i sitt beslut av den 19 mars 2019 ställning till Business Finlands verksamhetsmodell. Med anledning av beslutet har arbets- och näringsministeriet utrett vilka lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder som behövs för att skapa klarhet i de offentliga förvaltningsuppgifter som sköts av Business Finland Ab för att säkerställa att bolagets offentliga förvaltningsuppgifter baserar sig på ett bemyndigande enligt 124 § i grundlagen. Ministeriet har lämnat en redogörelse i frågan till riksdagens biträdande justitieombudsman den 30 augusti 2019.

Business Finlands struktur och verksamhet baserar sig på lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland (1146/2017) och på en förordning som preciserar lagen. Enligt arbets- och näringsministeriets syn är Business Finlands organisationsstruktur fortfarande ändamålsenlig.

Business Finland producerar på ett effektivt och ur lagstiftningssynvinkel problemfritt sätt tjänster för främjande av företags export och internationalisering, utländska investeringar och turism. Business Finland Ab fattar också med stöd av bemyndigandet i lag beslut om statsunderstöd till ett värde av högst 100 000 euro. Alla ovan nämnda tjänster är enligt arbets- och näringsministeriets uppfattning och biträdande justitieombudsmannens beslut organiserade på rätt sätt.

Business Finlands verksamhetsmodell har delvis preciserats efter det att lagstiftningen trätt i kraft. Med beaktande av biträdande justitieombudsmannens beslut och bestämmelserna i 124 § i grundlagen behövs det precisering av uppgiftsfördelningen mellan finansieringsverket (ämbetsverket) och bolaget i fråga om den övriga finansieringsverksamheten.

De ledningsuppgifter för finansieringsverkets finansieringsverksamhet som funnits vid bolaget slopas från och med den 1 september 2019. När det gäller beredningen av finansieringsbeslut som finansieringsverket ansvarar för ska det ännu säkerställas att det faktiska ansvaret för beredningen av och innehållet i finansieringsförslag innehas endast av finansieringsverket.  Det finns ingen anledning att vidta åtgärder när det gäller föredragningen av och beslutsfattandet angående de ansökningar om finansiering som riktats till finansieringsverket.

Ministeriet inleder dessutom beredningen av preciseringen av lagstiftningen om Business Finland hösten 2019. De eventuella ändringsbehoven kan enligt en preliminär bedömning gälla särskilt precisering av definitionen av finansieringsverkets och bolagets uppgifter samt precisering av den reglering som gäller serviceavtalen mellan finansieringsverket och bolaget.

Innovationsfinansieringsverket Business Finland är ett ämbetsverk inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Finansieringsverket och bolaget Business Finland Oy, som förvaltas av finansieringsverket, har som syfte att med innovationer och teknik som medel hjälpa näringar att förnya och utveckla sig samt att främja internationellt nätverkande, turistresor från utlandet till Finland och investeringar.

Mer information:
Ilona Lundström, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 046 920 2344, [email protected]

Back to top