Skip to content

Skyldighet för arbetsgivare att meddela arbets- och näringsbyrån om arbetstagare som sägs upp av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.1.2020 13.48
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att arbetsgivarens skyldigheter att underrätta och informera i samband med att arbetstagare har sagts upp av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker återinförs. Regeringen lämnade den 16 januari 2020 till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den.

Enligt propositionen återinförs i arbetsavtalslagen bestämmelsen om att arbetsgivaren ska meddela arbets- och näringsbyrån om uppsägning av arbetstagare om minst tio arbetstagare sägs upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. Arbetsgivaren ska i nämnda fall dessutom informera arbetstagare som sägs upp om deras rätt till en sysselsättningsplan.

Enligt regeringens proposition ska motsvarande bestämmelser också återinföras i lagen om sjöarbetsavtal och i lagen om kommunala tjänsteinnehavare. Dessutom ska den bestämmelse som gäller beredskap att ta emot arbetsgivarnas meddelande återinföras i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Bestämmelserna om arbetsgivarens skyldighet att underrätta och informera upphävdes i lagarna om anställningsförhållanden år 2017. I det avtal som arbetsmarknadens centralorganisationer offentliggjorde i juni 2019 föreslår arbetsmarknadens centralorganisationer bland annat att bestämmelserna ska återinföras. Avtalet anknöt till de fortsatta förhandlingarna om 2017 års pensionsreform.

Ytterligare upplysningar:
Elli Nieminen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8247

Back to top