Skip to content
Government and ministries

Lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter träder i kraft

Arbets- och näringsministeriet
24.5.2017 13.50
Pressmeddelande

Lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter träder i kraft den 1 juni 2017. Det centrala syftet med lagen är att kompensera den elintensiva industrin för de indirekta kostnader som handeln med utsläppsrätter förorsakar.

Lagen sattes i kraft genom en förordning som utfärdades av statsrådet den 24 maj 2017. Republikens president stadfäste lagen i februari 2017, men en förutsättning för att den skulle kunna sättas i kraft var att EU-kommissionen godkänner det statliga stöd som ingår i lagen. Kommissionen godkände Finlands anmälan om statligt stöd den 5 april 2017.

I lagen föreskrivs om stöd som betalas till de sektorer som löper avsevärd risk för koldioxidläckage för att kompensera den höjning av elpriset som utsläppshandeln föranleder. De sektorer som anges i lagen kan få statligt stöd till ett belopp vars storlek beror bl.a. på priset på utsläppsrätten samt stödtagarens elförbrukning eller produktionsvolym.

Till den elintensiva industri som är berättigad till stödet hör sådana för Finland viktiga branscher som tillverkning av järn, stål och järnblandningar, tillverkning av papper och kartong, tillverkning av mekanisk trämassa och tillverkning av gödningsmedel.

Statsrådet godkände i dag även en förordning som innehåller närmare bestämmelser om ansökan om stöd, beräkning av stödbelopp och beviljande av stöd, meddelande av stödbeslut, godkännande av kontrollörer och kontrollörernas skyldigheter, verifiering samt lämnande av uppgifter till Energimyndigheten.

Stödet är tidsbegränsat och betalas under 2017–2021. Den stödnivå som betalas i Finland är hälften av det maximibelopp som är tillåtet enligt EU-bestämmelserna. Stödet är bundet till priset på utsläppsrätter och sjunker om priset på utsläppsrätter sjunker. Under 2018–2021 kommer det enligt nuvarande beräkningar att betalas cirka 30 miljoner euro per år i stöd. I år betalas 43 miljoner euro i stöd.

Ytterligare upplysningar:
Timo Ritonummi, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4798
Tarja Virkkunen, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8252

Back to top