Skip to content
Media

Ändring av den nya arbetstidslagen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2019 13.38 | Publicerad på svenska 15.11.2019 kl. 16.47
Pressmeddelande

Det föreslås en ny paragraf i arbetstidslagen, där det föreskrivs om rätten för arbetstagare i nattarbete till sådan transport till och från arbetsplatsen som arbetsgivaren ordnar. Lagändringen avses träda i kraft vid ingången av 2020 samtidigt med den nya arbetstidslagen.

Enligt regeringens proposition ska arbetsgivaren ordna transport till och från arbetsplatsen för en arbetstagare i nattarbete, om det när arbetsskiftet börjar eller slutar inte finns kollektivtrafik med tillfredsställande rutt eller tidtabell och arbetstagaren inte har tillgång till bil eller därmed jämförbart fordon för arbetsresan. Dessutom förutsätts det att arbetstagarens arbetsresa förutsätter transport och den är sedvanlig på orten.

Arbetsgivaren har dock inte skyldighet att ordna transport till och från arbetsplatsen när arbetstagaren inte kan använda bil på grund av att han eller hon meddelats körförbud.

Ordnandet av transport till eller från arbetsplatsen kan grunda sig på gemensamma transporter av arbetstagarna eller på ersättning av enskilda arbetstagares taxiresor. För kostnaderna för den resa som ordnats av arbetstagaren får arbetsgivaren ta ut en ersättning som motsvarar avgiften för användning av ett kollektivt färdmedel. 

Arbetsgivaren ska före sitt beslut förhandla med personalen om ordnandet av transport till och från arbetsplatsen. Beaktande av branschvisa behov möjliggörs genom att det för riksomfattande arbetsgivar- och arbetstagarförbund föreskrivs möjlighet att fortfarande avvika från bestämmelsen genom kollektivavtal.

Den bestämmelse som föreslås till arbetstidslagen motsvarar till sitt innehåll det gällande beslutet av statsrådet enligt arbetstidslagen, som upphävs när den nya arbetstidslagen träder i kraft.

Ytterligare upplysningar:
Tarja Kröger, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 937

Back to top