Skip to content
Media

EU:n kilpailukykyneuvostossa esillä EU:n teollisuusstrategia ja verkkoalustojen sääntely, eurooppalainen tutkimusalue ja avaruus

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 26.5.2021 9.08
Tiedote

EU:n kilpailukykyneuvosto kokoontuu Brysselissä 27.–28.5.2021. Sisämarkkinoista ja teollisuuspolitiikasta vastaavat ministerit keskustelevat EU:n päivitetystä teollisuusstrategiasta sekä digipalvelujen ja digimarkkinoiden sääntelystä. Tutkimuksesta ja innovaatioista vastaavat ministerit keskustelevat eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) uudistamisesta. Avaruusasioista esillä on muun muassa avaruusliikenteen hallinta.

Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Jukka Ihanus.

Suomi kannattaa EU:n yhteisiä sääntöjä verkkoalustoille

Kokouksessa keskustellaan asetusehdotuksista, jotka koskevat digipalveluja ja digitaalisia markkinoita. Digitaalisia palveluita koskevan asetusehdotuksen tavoitteena on asettaa EU:n laajuisia sääntöjä erilaisille internetin toimijoille, pienimmistä toimijoista aina suurimpiin maailmanlaajuisiin verkkoalustoihin saakka. Toimijoille asetettaisiin niiden palveluihin ja niiden kokoon suhteutettuja velvollisuuksia, joiden tavoitteena on turvallinen, ennakoitava ja luotettava verkkoympäristö. 

Digitaalisia markkinoita koskevalla asetuksella puututtaisiin epäoikeudenmukaisiin käytänteisiin, joita yritykset ja kuluttajat kohtaavat asioidessaan verkkoalustoilla. Suomi korostaa, että uuden sääntelyn tulee olla selkeää ja joustavaa. Alustayritysten ja markkinoiden yksilölliset ominaisuudet tulee ottaa huomioon.  

– Osa digijäteistä ja sosiaalisen median yrityksistä on kasvanut niin suuriksi, että niiden toiminnalla on haitallisia vaikutuksia koko yhteiskuntaan. Uudella EU-tason sääntelyllä on puututtava yritysten ja kuluttajien kohtaamiin ongelmiin. Erityisesti datan saatavuus on kriittinen kilpailutekijä. Kerätyn tiedon pitää palvella ihmisiä, yrityksiä ja yhteiskuntaa, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

EU:n päivitetty teollisuusstrategia hyödyntää pandemian oppeja

Kokouksessa käsitellään päivitettyä EU:n teollisuusstrategiaa sekä kriittisten raaka-aineiden saatavuuden turvaamista. Strategia hyödyntää pandemiasta saatuja oppeja. Tavoitteena on tukea yritysten kriisinsietokykyä muutostilanteissa. Lisäksi teollisuusstrategiassa tarjotaan uusia toimenpiteitä vihreän ja digitaalisen siirtymän vauhdittamiseksi. 

– On tärkeää kiinnittää huomiota Euroopan raaka-aineiden saatavuuteen. Luonnonvarojen saatavuuden varmistaminen on edellytys Euroopan kunnianhimoisen kasvustrategian ja teollisuusstrategian toteuttamiselle, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Suomi tukee komission kokonaisvaltaista lähestymistapaa teollisuusstrategiaan, jossa korostuu sisämarkkinoiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten tärkeä rooli kilpailukyvyn edistämisessä. 

Lisäksi kokouksessa hyväksytään kahdet päätelmät; 1) EU-maiden yhteinen näkemys kestävästä matkailusta Euroopassa ja 2) datateknologian hyödyntämisestä paremmassa sääntelyssä. Suomi katsoo, että taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävän matkailun kehittämisessä on kasvumahdollisuuksia. Parempi datateknologian sääntely on puolestaan yksi kestävän kehityksen ja kilpailukyvyn avaintekijöistä, ja siinä tulee huomioida teknologioiden ja digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet. 

Komissio esittelee myös ehdotuksen, jolla puututaan EU:n ulkopuolisten maiden tukien aiheuttamiin kilpailunvääristymiin sisämarkkinoilla sekä asetusehdotuksen tekoälyä koskevaksi harmonisoiduksi sääntelyksi.

Suomi kannattaa kestävää kasvua ja työllisyyttä vahvistavaa eurooppalaista tutkimusaluetta

Perjantaina 28. toukokuuta kokoontuvat tutkimuksesta ja innovaatioista sekä avaruusasioista vastaavat ministerit. Kokouksessa hyväksytään yleisnäkemys asetuksesta suurteholaskennan EuroHPC-yhteisyrityksestä sekä eurooppalaisen tutkimusalueen päätelmät. Suomi pitää EuroHPC- yhteisyritystä tärkeänä panostuksena eurooppalaisen suurteholaskennan ja siihen liittyvän osaamisen kehittämiseksi.

Eurooppalaisen tutkimusalueen tavoitteena on tukea tutkijoita, tietoa ja teknologiaa ja niiden vapaata liikkumista. Suomi katsoo, että eurooppalaista tutkimusaluetta tulee kehittää siten, että se vahvistaa kestävää kasvua, työllisyyttä ja yhteiskunnallista kehitystä. Kokouksessa käydään myös politiikkakeskustelu eurooppalaisen tutkimusalueen uudistamisesta. 

Avaruusaiheiden osalta hyväksytään kahdet päätelmät. Päätelmät koskevat uudistuvan avaruussektorin merkitystä ihmisille sekä avaruusratkaisujen merkitystä eurooppalaisten rannikkoalueiden asukkaille. Avaruusdatan ja palvelujen merkitystä voidaan edistää kehittämällä EU:n avaruusohjelmaa käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Jäsenmaat käyvät lisäksi keskustelun EU:n aseman parantamisesta avaruusliikenteen hallinnassa.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv. asiat) Nina Alatalo, TEM, p. 0295 047 171
työministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv. asiat) Leila Vilhunen, TEM, p. 0295 047 120
johtaja Mia Hurtta, TEM, p. 0295 047 086
erityisasiantuntija Taru Löyttymäki, TEM, p. 0295 047 177

Back to top