Skip to content
Media

EU:s energiministrar drar upp riktlinjer för de förslag som skärper skyldigheterna i fråga om energieffektivitet och förnybar energi i Luxemburg den 27 juni

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2022 10.28 | Publicerad på svenska 27.6.2022 kl. 8.14
Pressmeddelande
Berlaymont i Bryssel

EU:s energiministrar träffas vid ett rådsmöte i Luxemburg den 27 juni 2022. Det är fråga om ett betydande möte, eftersom målet är att nå en allmän riktlinje om de skärpningar av energieffektivitetsdirektivet och direktivet om förnybar energi som ingår i 55 %-paketet. Näringsminister Mika Lintilä företräder Finland vid mötet.

Ordförandelandet Frankrike presenterar dessutom lägesrapporter om förslaget till förordning som begränsar metanutsläppen och om revideringen av direktivet om byggnaders energiprestanda. Energiministrarna fortsätter också att genom landsspecifika lägesrapporter utbyta åsikter om hur Rysslands krig påverkar EU:s energisituation och behovet av eventuella ytterligare åtgärder.

Målen för den totala energiförbrukningen och slutanvändningen får inte äventyra klimatmålen 

Finland har länge arbetat för att förbättra energieffektiviteten och kommer också att fortsätta detta arbete. Förslaget till ändring av energieffektivitetsdirektivet skärper redan i nuläget betydligt de tuffa kraven på energieffektivitet. Finland har under förhandlingarna betonat att de föreslagna åtgärderna och målen ska vara kostnadseffektiva och ändamålsenliga på nationell nivå.

Utöver energieffektivitetsmålen fastställs i förslaget också mål som begränsar energiförbrukningsnivån på både EU-nivå och medlemsstatsnivå. Finland godkänner det mål för minskning av energiförbrukningen på EU-nivå som ingår i direktivförslaget till den del det för unionen närmare klimatmålen i 55 %-paketet. 

De medlemsstatsspecifika mål som begränsar den totala förbrukningen och slutanvändningen av energi får dock inte äventyra uppnåendet av Finlands nationella klimatmål om ett koldioxidneutralt Finland 2035. Begränsningen av energianvändningen får inte hindra en snabb omställning till en koldioxidneutral ekonomi som baserar sig på elektrifiering inom industrin samt användning av bl.a. rent väte och elbränslen.

Förslaget till ändring av direktivet om förnybar energi har gått i en bättre riktning

Finland kan understödja kommissionens förslag till ändring av direktivet om förnybar energi. Särskilt bestämmelserna om bioenergi och förnybara drivmedel i trafiken är viktiga för Finland i direktivet. Medlemsstaterna bör även i fortsättningen ges tillräckligt med spelrum för att kunna utveckla tillståndsförfarandena så att den nationella regleringen och regionernas särdrag ska kunna beaktas på behörigt sätt.

Syftet med förslaget till ändring av lagstiftningen om förnybar energi är att uppdatera direktivet så att det ligger i linje med det nya målet att minska utsläppen med 55 procent. Förnybar energi har en viktig roll i uppnåendet av utsläppsmålen och åtgärderna i det nuvarande direktivet leder inte till detta mål.

Det allt strängare målet för förnybar energi ökar efterfrågan på lösningar för förnybar energi. Detta kan avsevärt främja efterfrågan på och exporten av finländska företags produkter och tjänster med fokus på ren teknik. 

Ytterligare information:
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518
Nina Alatalo, ministerns tjänstemannasekreterare (internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 8015 
Pia Kotro, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 526 6310 (energieffektivitet, EED)
Outi Vilén, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 475 7725 (förnybar energi, RED)
Maarit Haakana, miljöråd, tfn 050 594 0167 (byggnaders energieffektivitet)
Elina Johansson, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 301 4607
Ville Niemi, specialsakkunnig, UM/Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel, tfn +32 479 470 175
 

Back to top