Skip to content

Finland och Sverige bildade en europeisk gruppering för territoriellt samarbete för att främja konkurrenskraften i Kvarkenregionen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2020 18.01 | Publicerad på svenska 27.11.2020 kl. 12.12
Pressmeddelande

Finland och Sverige har inrättat en europeisk gruppering för territoriellt samarbete, Kvarkenrådet EGTS. Grupperingens mål är att utveckla gränsregionalt samarbete i norra Östersjön och främja regionens konkurrenskraft.

Näringsminister Mika Lintilä godkände de finländska medlemmarnas anslutning till grupperingen 26.11.2020 och Sveriges regering de svenska medlemmarnas anslutning 26.11.2020. Från Sveriges sida undertecknas avtalet av landsbygdsminister Jennie Nilsson. Kvarkenrådet EGTS har sitt säte i Vasa.

I Kvarkenregionen har samarbete bedrivits sedan länge. Kvarkenrådet har varit verksamt sedan 1972 och nu ändras rådets organisationsstruktur från rf till EGTS. EGTS är en förkortning av en europeisk gruppering för territoriellt samarbete, som är ett instrument för gränsöverskridande samarbete inom Europeiska unionen.

Kvarkenrådets EGTS uppgifter

Målet är att utveckla Kvarkenregionen till ett konkurrenskraftigt och integrerat gränsområde som fungerar i den norra delen av Östersjön och som har en bra trafikinfrastruktur och bra trafikförbindelser både inom och från regionen samt en aktiv roll i det nordiska och europeiska samarbetet.

Grupperingens mål är att göra Kvarken till en föregångare inom EU:s och de nordiska ländernas sammanhållningspolitik inom följande områden av samhällslivet:

 • näringsliv
 • trafikförbindelser och trafikinfrastruktur
 • forskning och utveckling samt utbildning
 • kultur
 • livskraftiga energilösningar
 • miljö-, avfalls- och återvinningsfrågor
 • turism
 • idrott
 • barn och unga
 • hälso- och sjukvård

Kvarkenrådet EGTS kan utgöra en central del i de europeiska och nordiska samarbetsprogram som genomförs i regionen eller i andra motsvarande program och uppgifter.

Syftet med Kvarkenrådet EGTS är inte att ge medlemmarna ekonomisk vinst. Grupperingen förverkligar sitt syfte genom att ordna seminarier och informations- och diskussionsmöten som hänför sig till dess verksamhet, sammanställa utredningar och andra publikationer samt bedriva icke-vinstdrivande projektverksamhet.

Kvarkenrådets EGTS grundande medlemmar:

I Finland:

 • Österbottens förbund
 • Vasa stad
 • Jakobstads stad
 • Södra Österbottens förbund
 • Seinäjoki stad
 • Mellersta Österbottens förbund
 • Karleby stad

I Sverige:

 • Region Västerbotten
 • Umeå kommun
 • Örnsköldsviks kommun

Ytterligare information:

Tuula Manelius, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4909

Back to top