Skip to content

Näringsminister Lintilä: Vid budgetförhandlingarna kom regeringen överens om åtgärder som syftar till att förbättra industrins konkurrenskraft

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2020 17.00 | Publicerad på svenska 18.9.2020 kl. 15.25
Pressmeddelande
Elinkeinoministeri Mika Lintilä

– Vid budgetförhandlingarna kom vi överens om betydande åtgärder för att trygga det finländska näringslivets kostnadsrelaterade konkurrenskraft, berättar näringsminister Lintilä. Vid budgetförhandlingarna kom regeringen överens om att den förbinder sig att garantera företagen en stabil, sporrande och förutsägbar verksamhetsmiljö, att trygga företagens verksamhetsförutsättningar och att sörja för att beskattningen av företag är förutsägbar.

Före ramförhandlingarna 2021 kommer regeringen överens om en industripolitisk strategi som sträcker sig över regeringsperioderna. Strategin samordnas med genomförandet av regeringens färdplan för klimatneutralitet och industrins färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle och bereds i brett samarbete med olika berörda grupper.

Regeringen genomför på överenskommet sätt sänkningen av elskatten för industrin till EU:s miniminivå. Dessutom kom regeringen överens om att stegvis under två regeringsperioder slopa energiskatteåterbäringen.

I stället för det nuvarande kompensationsstödet för utsläppshandelns indirekta kostnader bereds ett nytt stöd för elektrifiering och förnyande av industrin. Dessutom fortsätter arbetet med att halvera farledsavgifterna.

EU:s återhämtningspaket kommer också att utnyttjas på ett sätt som förbättrar exportindustrins förnyelse, tillväxt och konkurrenskraft.

Stöd för strävan efter klimatneutralitet

– Vi har satt som mål att Finland ska bli klimatneutralt till 2035. Många av de beslut som fattades vid budgetförhandlingarna påskyndar uppnåendet av vårt mål, berättar minister Lintilä.

Användningen av stenkol som energikälla upphör senast i maj 2029 i enlighet med de beslut som redan fattats. Arbets- och näringsministeriet påskyndar slopandet av stenkolet särskilt med energistödet. För energistödet reserveras ett anslag på 160 miljoner euro, vilket är 50 miljoner euro mer än i budgeten för innevarande år.

Helheten inbegriper en satsning på 60 miljoner euro för att påskynda investeringar i syfte att ersätta stenkolet.

– Den pågående energiomställningen medför också många nya affärsmöjligheter för finländska företag. Här hjälper de satsningar på innovations- och utvecklingsverksamhet som vi kommit överens om, berättar ministern.

Programmet för hållbar turism inleds

– Turistbranschen har lidit kraftigt av coronakrisen. Därför startar vi programmet Hållbar turism 2030, med hjälp av vilket vi stöder utvecklingen av turismen, näringslivets verksamhetsmöjligheter, utvecklingen av nattågstrafiken och förutsättningarna för en klimatvänlig kollektivtrafik.

Som en del av programmet Hållbar turism 2030 inleder arbets- och näringsministeriet och kommunikationsministeriet separata förhandlingar med VR om att starta en nattågsförbindelse till östra Finland och utveckla servicenivån inom nattågstrafiken genom ett tidsbegränsat avtal. Målet är att utifrån förhandlingarna lägga fram ett förslag före den kompletterande budgetpropositionen för 2021.

Genom programmet söker man också lösningar för att främja elektrifierad flygtrafik genom samarbete mellan näringslivet, regionala aktörer och olika ministerier inom statsförvaltningen. Dessutom utvecklas förutsättningarna för hållbar turism i skärgården och förutsättningarna för cykelturismen som ökar i popularitet. I programmet beaktas också samarbetsmöjligheterna med de nordiska länderna och de baltiska länderna när det gäller att utveckla hållbar turism.

Ytterligare information:
Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 575 4118

Back to top