Skip to content

SMF-företagsbarometern: Vart fjärde SMF-företag anser att kampen mot klimatförändringen erbjuder nya affärsmöjligheter

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2020 9.00
Pressmeddelande
I bild en man reparerar auto.

Små och medelstora företags förväntningar om framtiden är stabila men anspråkslösa: den ekonomiska situationen sporrar inte till tillväxt, investeringar och inte heller till att öka antalet arbetstillfällen. Uppgifterna framgår av den färska SMF-företagsbarometerundersökning som närmare 4 600 små och medelstora företagare deltog i. Barometerundersökningen har gjorts på uppdrag av Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet.

- Små och medelstora företag har en betydande roll i kampen mot klimatförändringen. Å andra sidan skapar kampen mot klimatförändringen nya tillväxtmöjligheter för affärsverksamheten, säger näringsminister Mika Lintilä. Ungefär vart fjärde SMF-företag upplever att åtgärderna i kampen mot klimatförändringen utgör en utmaning för deras affärsverksamhet, men en lika stor andel anser att de skapar nya affärsmöjligheter. Framför allt starkt tillväxtorienterade företag ser nya affärsmöjligheter.

Arbete skapas långsammare än tidigare

Små och medelstora företags förväntningar på konjunkturutvecklingen under den närmaste tiden är nästan oförändrade jämfört med ifjol höstas: förändringen är liten, men nedåt. Trots det bedömer större delen av företagen (26 %) att konjunkturen snarare förbättras än försämras (17 %) under de följande 12 månaderna. Förväntningarna på både lönsamhet och omsättningens utveckling har också sjunkit sedan i höstas. 

Uppbromsningen av den ekonomiska tillväxten och företagens osäkerhet om framtiden försvagar förväntningarna på antalet anställda. Detta är oroande eftersom de små och medelstora företagen under de senaste åren svarat för ökningen av arbetsplatser inom den öppna sektorn.

– De små och medelstora företagens ekonomiska utsikter är stabila men anspråkslösa. När efterfrågan mattas av behöver inte företagaren fler anställda och kan inte göra stora investeringar, säger chefsekonom Mika Kuismanen från Företagarna i Finland.

Tidigare var tillgången till arbetskraft det mest betydande hindret för sysselsättning. Det dämpade konjunkturläget syns nu så att det mest betydande hindret för sysselsättning är ”finns inget anställningsbehov”.

Särskilt starkt tillväxtorienterade företag stöter dock fortfarande på problemet med tillgång på arbetskraft. 

– Att över hälften av samtliga små och medelstora företag upplever att tillgången till kompetent arbetskraft som svarar mot företagets behov åtminstone i viss grad begränsar företagets tillväxt visar problemets stora omfattning, säger Kuismanen.

Personalutbildning är en viktig källa för tillväxt

Över 43 procent av företagen söker tillväxt: nio procent söker kraftig tillväxt och 34 procent av respondenterna tillväxt i mån av möjlighet. Siffrorna är exakt desamma som för ett halvt år sedan. 

– Det är oroväckande att antalet företag utan tillväxtmål fortfarande är stor. 23 procent, när till exempel för tre år sedan deras andel var 16 procent, säger Kuismanen.

Företagen söker tillväxt från flera källor. Nästan 60 procent av företagen har utbildat sin personal. En kompetent personal har en nyckelroll med avseende på företagens framgång, särskilt i situationer där det gäller att reagera och lära sig snabbt. Viljan till förnyelse framgår också av att cirka en tredjedel av företagen har introducerat nya produkter eller tjänster på marknaden och cirka en fjärdedel har tagit i bruk ny teknik. 

Tillgången till finansiering ligger på en rimlig nivå – hårdare krav på säkerheter är den vanligaste orsaken till att inte ansöka om finansiering

Jämfört med den föregående barometern har SMF-företag ökat användningen av extern finansiering något särskilt i små företag. Tillväxtorienterade företag behöver mest Finnveras tjänster. Av dessa ämnar närmare vart tredje ansöka om finansiering hos Finnvera.

Av företagen tänker 21 procent ansöka om finansiering under de närmaste 12 månaderna, vilket förutspår en förhållandevis försiktig efterfrågan på finansiering. Det är positivt att 54 procent av de som planerar att öka den externa finansieringen ämnar ansöka om finansiering för maskin- och anläggningsinvesteringar.  Andelen är något större än i barometern från ifjol höstas.

– Enligt barometern är de hårda kraven på säkerheter det värsta hindret för finansiering som identifierats. För att avhjälpa bristen på säkerheter för särskilt små företag lanserade Finnvera ifjol höstas en ny SMF-borgen för företag på marknaden. Den täcker 80 % av det lån som banken beviljat, säger Finnveras chefsekonom Timo Lindholm.

Ytterligare information:

Johanna Alatalo, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8084, [email protected]
Mika Kuismanen, chefsekonom, Företagarna i Finland, tfn 050 356 0705, [email protected]
Timo Lindholm, chefsekonom, Finnvera Oyj, tfn 029 460 2576, [email protected]

Back to top