Skip to content
Government and ministries

Framtidens arbete och balans mellan arbete och privatliv på agendan i EU:s ministerråd

Arbets- och näringsministeriet
7.12.2017 10.00
Pressmeddelande

Digitaliseringen, automatiseringen, globaliseringen, den förändrade befolkningsstrukturen och de internationella migrationsströmmarna orsakar snabba förändringar på arbetsmarknaden. Förändringarna för med sig nya utmaningar och möjligheter för EU:s medlemsländer.

EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sammanträder i Bryssel den 7–8 december 2017. Avsikten är att rådet ska anta rådsslutsatser om framtidens arbete. I slutsatserna behandlas hur förändringarna på arbetsmarknaden inverkar på hanteringen av sysselsättningen, arbetslagstiftningen och arbetarskyddet, den sociala tryggheten och kompetensutvecklingen.

Medlemsstaterna förväntas genom sin sysselsättnings- och socialpolitik stödja arbetstagare vid övergångsfaser i arbetslivet, underlätta den yrkesmässiga och regionala rörligheten samt motverka utslagning från arbetsmarknaden.

Förändringarna i arbetslivet återspeglas också i de riktlinjer om EU:s tillväxt- och sysselsättningspolitik som ska behandlas av rådet.

Vid mötet kommer rådet att få en lägesrapport om förslaget till direktiv om balans mellan arbetsliv och privatliv. Syftet med direktivförslaget är att göra det lättare att förena arbetsliv, privatliv och familj, att förbättra jämställdheten på arbetsmarknaden och att nå en mer jämställd fördelning av omsorgsansvaret. Finland stöder målen med direktivförslaget och bland annat kommissionens förslag om pappaledighet.

Rådet ska också försöka nå en politisk samsyn om ett förslag till direktiv genom vilket ändringar i Internationella arbetsorganisationen ILO:s sjöarbetskonvention ska införlivas i EU-lagstiftningen. Ändringarna gäller redarens ansvar när en sjöman blir strandsatt samt ersättningar när en sjöman drabbas av långvarig sjukdom eller dör. Finland har redan genomfört de lagstiftningsändringar som krävs enligt direktivförslaget.

Vid rådsmötet behandlas också ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde. Finland deltar i mötet med tjänstemannarepresentation.

Ytterligare upplysningar:

Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4131

Back to top