Skip to content
Government and ministries

Uusiutuvien polttoaineiden liikennekäyttöä edistävät lakiluonnokset lausunnolle

Ministry of Economic Affairs and Employment
22.12.2020 14.58
Tiedote
kuva biokaasutankkausasema

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa lakiluonnoksista, joilla pantaisiin täytäntöön EU:n uusiutuvan energian direktiivin (RED II) liikenteen uusiutuvan energian edistämistä koskeva sääntely.

Esityksessä säädettäisiin kansallisen jakeluvelvoitteen soveltamisalan laajentamisesta biokaasuun ja muuta kuin biologiasta alkuperää oleviin uusiutuviin nestemäisiin ja kaasumaisiin polttoaineisiin. Lisäksi saatettaisiin voimaan RED II -direktiivin mukaiset tietyistä raaka-aineista tuotettujen biopolttoaineiden, biokaasun ja bionesteiden osuusrajoitukset.

Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta työ-ja elinkeinoministeriölle viimeistään 5.2.2021.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annettua lakia, biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annettua lakia, biopolttoöljyn käytön edistämisestä annettua lakia ja Energiavirastosta annettua lakia.

Esityksen tavoitteena on varmistaa, että uudet polttoaineet sisällytään jakeluvelvoitelainsäädäntöön mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla, ja että jakeluvelvoitejärjestelmä on myös jatkossa kustannustehokas ja hallinnollisesti kevyt tapa liikenteen päästöjen vähentämiseen.

Lakimuutoksen myötä liikennepolttoaineiden jakelija voisi täyttää jakeluvelvoitettaan biopolttoaineiden lisäksi myös biokaasulla ja muuta kuin biologista alkuperää olevilla uusiutuvilla liikenteen polttoaineilla (RFNBO-polttoaineet).

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.6.2021. Jakeluvelvoitelain ehdotettujen siirtymäsäännösten mukaisesti biokaasu lisättäisiin jakeluvelvoitteiseen 1.1.2022 alkaen ja RFNBO-polttoaineet 1.1.2023 alkaen.

Lisätiedot verkossa:
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (TEM 21.12.2020).

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a2f63087-61f8-44ff-a47c-5c5f1b8742c6

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM, puh. 029 504 7092
yli-insinööri Jukka Saarinen, TEM, puh. 029 506 4806
erityisasiantuntija Harri Haavisto, TEM, puh. 029 504 7059

Back to top