Skip to content
Government and ministries

Elva projekt ansökte om investeringsstöd för stora demoprojekt för ny energiteknik 2020

Arbets- och näringsministeriet
13.5.2020 10.13
Pressmeddelande

Inom den tidsfrist som löpte ut i slutet av mars tog arbets- och näringsministeriet emot elva ansökningar om stöd för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik.

De planerade investeringarna hänför sig bland annat till produktion av biobränslen och biogas för trafiken. De stöd som söktes under den här omgången omfattade sammanlagt över 70 miljoner euro.  

Projekt (11 st.) som sökte investeringsstöd 2020 (pdf) på finska

För inledande av stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik reserverade regeringen för detta år ett belopp på 40 miljoner euro, vilket motsvarar beloppet för 2019. Investeringsstödet är avsett för framtida energilösningar som bidrar till uppnåendet av de energi- och klimatmål som har satts upp nationellt och i EU. 

De investeringar som stöds ska också främja nationellt och internationellt reproducerbara lösningar som baserar sig på ny energiteknik. Beviljandet av stöd baserar sig på en helhetsbedömning och en jämförelse av projekten där särskilt nyhetsvärdet av den teknik som ingår i projekten bedöms. Vid bedömningen beaktas dessutom projektets genomförbarhet, den energimängd som ska produceras, projektets kostnadseffektivitet och övriga konsekvenser.

Enligt en preliminär tidtabell ska arbets- och näringsministeriet fatta stödbesluten under hösten 2020. Under den ansökningsomgången beaktas också de ansökningar som lämnades in i fjol och som ännu inte har beviljats finansiering. År 2019 beviljades tre projekt finansiering. 

Projekt som omfattar mindre än fem miljoner euro via den normala ansökan om energistöd

Ansökan var avsedd för stora projekt med investeringskostnader på över fem miljoner euro.  Ansökan gällde inte de små projekt (under 5 mn euro) som behandlas via den normala ansökan om energistöd. För dessa projekt för förnybar energi och energieffektivitet kan stöd fortfarande sökas. Ytterligare information om stödet finns på  https://tem.fi/sv/energistod2

Ytterligare information:
Pekka Grönlund, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4815
Kati Veijonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7170
Tuula Savola, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7133

Back to top