Energiatuki

Energiatukiohjelman tavoitteena on edistää muun muassa uusiutuvan energiaa ja energiatehokkuutta koskevia investointi- ja selvityshankkeita, jotka tukevat Suomen hiilineutraalisuustavoitteita.

Tavoitteena on tukea hankkeita, joilla parhaiten arvioidaan voitavan edistää tulevaisuuden energiaratkaisuja vuoden 2030 EU-tavoitteiden ja vuoden 2035 kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja jotka ilman energiatukea jäisivät toteuttamatta. Tuen keskeisenä tavoitteena on madaltaa etenkin uuteen teknologiaan liittyviä teknisiä ja taloudellisia riskejä. Panostamalla erityisesti uuden teknologian hankkeisiin tarkoituksena on saavuttaa yksittäisten hankkeiden suoria energia- tai ilmastovaikutuksia laajempia vaikutuksia, kuten positiivisia ulkoisvaikutuksia. Kokonaistavoitteena on edistää uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta pitkällä aikavälillä kustannustehokkaasti.

Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin Suomessa toteutettaviin investointi- tai selvityshankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää: uusiutuvan energian tuotantoa; energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista; hukkalämmön hyödyntämistä; tai energiajärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää tuen myöntämisestä investointihankkeeseen ja hoitaa muut siihen liittyvät tehtävät, jos hankkeen hyväksyttävät kustannukset ylittävät 5 000 000 euroa. Muun tuen myöntämisestä päättää ja muut siihen liittyvät tehtävät hoitaa Innovaatiorahoituskeskus Business Finland. 

Kaikki hyväksytyiltä investointikustannuksiltaan yli viiden miljoonan euron tukihakemukset käsitellään suurten uuden energiateknologian demonstraatiohankkeiden tukihaussa.  

Lisätietoja:
Tuula Savola, vety, sähköpolttoaineet ja muut uusiutuvan energian hankkeet
Olli Salo, biokaasu, sähköpolttoaineet ja muut uusiutuvan energian hankkeet
Pekka Kärpänen,  energiansäästöä ja energiatehokkuutta koskevat hankkeet