Skip to content

Ändringarna i konkurrenslagen förebygger skadliga koncentrationer på marknaden

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 19.03 | Publicerad på svenska 26.9.2022 kl. 9.50
Pressmeddelande

Företagsförvärv vars värde överstiger vissa gränser för omsättning ska anmälas till Konkurrens- och konsumentverket. Verket ingriper i ett företagsförvärv om förvärvet anses hindra en effektiv konkurrens i Finland. Regeringen föreslår att tröskeln för anmälan om företagsförvärv enligt konkurrenslagen ska sänkas.

”I framtiden kommer fler företagsförvärv att både anmälas och undersökas. Målet är att förhindra skadliga koncentrationer på marknaden och prishöjningar för konsumenterna. Genom att stärka konkurrensen främjar vi en fungerande marknad i Finland i enlighet med målen i regeringsprogrammet", säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Regeringen överlämnade propositionen om detta till riksdagen den 19 september 2022.

Till följd av ändringen ska Konkurrens- och konsumentverket i fortsättningen undersöka företagsförvärv där parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning i Finland som överskrider 100 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 10 miljoner euro. Enligt den nuvarande konkurrenslagen ska företagsförvärv anmälas om parternas sammanräknade globala omsättning är 350 miljoner euro. Gränsen för den omsättning i Finland som gäller vardera av de minst två parterna sänks från nuvarande 20 miljoner euro till 10 miljoner euro.

När det gäller parternas sammanlagda omsättning ska anmälningströskeln i fortsättningen bestämmas på basis av omsättningen i Finland i stället för den globala omsättningen. Syftet med den nationella tillsynen över företagsförvärv är att förebygga en skadlig koncentration av marknaden i Finland. I fortsättningen ska anmälningströskeln ha en starkare anknytning till den finländska marknaden och förvärvets skadliga verkningar i Finland.

Genom propositionen görs också förtydliganden och korrigeringar i tre andra paragrafer i konkurrenslagen. En eventuell ändring av anmälningsskyldigheten påverkar inte processen för bedömning av företagsförvärv eller tröskeln att ingripa.  

Målet är att bekämpa negativa konsekvenser för konsumenterna och prishöjningar

De nuvarande omsättningsgränserna för anmälningsskyldigheten i fråga om företagsförvärv är höga i förhållande till den finska samhällsekonomins storlek. Det finns branscher samt produktmarknader och geografiska marknader som inte når upp till gränserna.
Den ändring som föreslås i tröskeln för att göra anmälan om företagsförvärv kommer att förbättra Konkurrens- och konsumentverkets möjligheter att undersöka sådana företagsförvärv som enligt den nuvarande anmälningströskeln inte blir anmälda och som skulle kunna leda till en skadlig koncentration av marknaden och höjda priser. 

Genom den nuvarande anmälningströskeln inkommer cirka 30 anmälningar om företagsförvärv per år till Konkurrens- och konsumentverket för behandling. Efter ändringen förväntas det inkomma cirka 30–40 fler anmälningar om företagsförvärv per år, vilket betyder att antalet anmälningar ungefär fördubblas. En utvidgning av anmälningsskyldigheten kommer enligt en försiktig uppskattning att resultera i direkta konsumentfördelar värda cirka 50–67 miljoner euro. Enligt bedömning kan ytterligare fyra till sex ur konkurrenssynvinkel skadliga företagsförvärv per år förebyggas genom ändringen. 

Ett ökat antal anmälningar ökar den administrativa bördan för företagen, men ökningen är måttlig i förhållande till fördelarna med reformen. I budgetpropositionen för 2023 anvisas tilläggsresurser till Konkurrens- och konsumentverket för att svara mot det ökade antalet anmälningar.

Ändringarna planeras träda i kraft vid ingången av 2023. Vid beredningen av propositionen har berörda grupper hörts under två remissbehandlingar och två samrådsmöten. Remissresponsen har beaktats vid den fortsatta beredningen av propositionen. 

Anmälningsschemat för företagsförvärv ska ändras i slutet av året

I samband med ändringen av anmälningströskeln för företagsförvärv har arbets- och näringsministeriet berett en ändring av anmälningsschemat i fråga om företagsförvärv. Ett av syftena med detta är att minska företagens administrativa börda vid anmälan om sådana arrangemang som sannolikt inte medför konkurrensproblem. Ändringen av anmälningsschemat ska utfärdas som förordning av statsrådet under slutet av 2022 och avses träda i kraft vid ingången av 2023.

I anmälningsschemat för företagsförvärv begärs bland annat uppgifter på basis av vilka det bedöms om omsättningsgränserna enligt konkurrenslagen uppfylls. Vid uppdateringen av anmälningsschemat beaktas den aktuella regeringspropositionen om ändring av tröskeln för anmälan av företagsförvärv. Ändringen av anmälningsschemat är dock fördelaktig för företagen och Konkurrens- och konsumentverket oberoende av den föreslagna ändringen av anmälningströskeln.

Mer information:
Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7372
Virve Haapajärvi, regeringsråd, tfn 029 5047 027
Iiro Ihanamäki, specialsakkunnig, tfn 029 5047 217

Back to top