Skip to content
Media

Regeringen föreslår ändringar i lagen om en effektreserv

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2021 14.48
Pressmeddelande
Kuvassa talvinen voimalinja

Statsrådet lämnade den 21 oktober 2021 till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning. Lagen bringas till sitt innehåll i överensstämmelse med kraven i EU-förordningen om den inre marknaden för el när det gäller bedömningen av resurstillräcklighet och införandet av kapacitetsmekanismer.

Syftet med propositionen är att utveckla effektreservsystemet så att det motsvarar de nya krav som EU-regleringen ställer på strategiska reserver. Syftet med effektreservsystemet är också i fortsättningen att säkerställa att elektriciteten räcker till under vinterperiodens toppförbrukning.

En bedömning av behovet av effektreserv och av mängden behövlig kapacitet ska i fortsättningen göras minst vartannat år. Bedömningen ska basera sig på en nationell bedömning enligt elmarknadsförordningen som kompletterar den europeiska bedömningen av resursernas tillräcklighet. Dessutom ska Energimyndigheten vid dimensioneringen av effektreserven beakta den målnivå för elleveranssäkerheten som fastställts genom beslut av statsrådet.

Utöver kraftverk och objekt med förmåga till flexibel elförbrukning kan i effektreserven i fortsättningen också ingå energilager som uppfyller de tekniska kraven samt kombinationer av dessa enheter (aggregering). Effektreserven ska till skillnad från tidigare anmälas till Europeiska kommissionen som statligt stöd. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022.

Ytterligare information
Kanerva Sunila, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7138
Tatu Pahkala, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4217
 

Back to top