Skip to content

Statsrådet understöder förslaget om att ingripa i de subventioner som snedvrider konkurrensen i EU - men det behövs klara regler

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2021 13.46 | Publicerad på svenska 22.6.2021 kl. 11.34
Pressmeddelande
EU-flaggor
Bild: Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen föreslår åtgärder för att ingripa i de subventioner som länder utanför EU beviljar på grund av att de snedvrider konkurrensen på den inre marknaden. Finland understöder målet om att verksamhetsförutsättningarna för de som får stöd utanför EU och för övriga företag ska vara rättvisa. Reglerna måste vara klara och förutsägbara.

– Det är viktigt att alla företag kan bedriva verksamhet på EU:s inre marknad på lika villkor.  Samtidigt måste man dock se till att den inre marknaden också i fortsättningen är attraktiv för utländska investeringar och att marknaden i EU förblir öppen, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Europeiska kommissionen lade fram sitt förslag till en ny förordning den 5 maj 2021. Enligt kommissionen kan de subventioner som länder utanför EU beviljar snedvrida konkurrensen på den inre marknaden på samma sätt som de statliga stöd som beviljas av medlemsländerna.  Möjligheterna att ingripa genom den gällande regleringen i den snedvridning av konkurrensen som orsakas av de utländska subventionerna är dock otillräckliga.   

Den 17 juni 2021 lämnade statsrådet en skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till förordning och om statsrådets förslag till Finlands ståndpunkt. 

Kommissionen ska få omfattande befogenheter att kontrollera efterlevnaden av förordningen 

Kommissionen föreslår tre nya verktyg för att ingripa på den inre marknaden i de subventioner som beviljas utanför EU. 

  1. Enligt förslaget måste det göras en förhandsanmälan till kommissionen vid företagsförvärv när upphandlaren är etablerad i EU, målföretaget har en omsättning på minst 500 miljoner euro i EU och när de ekonomiska bidragen till landet utanför EU omfattar minst 50 miljoner euro under tre år. 
  2. En förhandsanmälan ska också göras vid anbud i anknytning till offentliga upphandlingar när den som deltar i upphandlingsprocessen bedriver ekonomisk verksamhet i EU, när anbuden är förknippade med ekonomiskt bidrag från en stat utanför EU och när värdet på upphandlingen bedöms vara minst 250 miljoner euro. 
  3. Kommissionen ska kunna ta initiativ till en utredning i alla situationer på marknaden, även vid sådana företagsförvärv och anbud vid offentliga upphandlingar som underskrider tröskelvärdena. 

Om kommissionen på basis av en förhandsanmälan bedömer att en subvention utanför EU snedvrider konkurrensen på den inre marknaden kan den fatta ett beslut med åtaganden eller förbjuda företagsförvärvet eller upphandlingen. Kommissionen kan också fatta beslut om att inte ingripa vid beviljade subventioner. Kommissionen kan genom ett beslut med åtaganden förbinda ett företag till att undanröja snedvridningen av konkurrensen. Kommissionen kan på eget initiativ bestämma att företaget måste vidta åtgärder för att avhjälpa snedvridningen eller fatta ett bindande beslut om åtaganden eller ett beslut om att den inte motsätter sig förvärvet.  

Snedvridningen av konkurrensen på den inre marknaden är inte det enda som påverkar kommissionens bedömning av behovet av beslut om åtgärder eller om godkännandet av förvärv.  Kommissionen jämför också snedvridningen med de positiva effekter som de utländska subventionerna har. 

Kommissionen har möjlighet att ålägga böter och förelägga viten för underlåtenhet att iaktta reglerna.  

Kommissionen uppskattar att den årligen kommer att behandla ungefär 30 fall som genom verktyget för företagsförvärv och 15–45 fall genom verktyget för upphandlingar samt ungefär 30–45 fall genom de utredningar som den gör på eget initiativ. 

Finland mål vid förhandlingarna är klara och förutsägbara regler 

Kommissionens förslag skulle säkerställa rättvisa verksamhetsförutsättningar och förbättra konkurrenskraften hos de företag som inte beviljas sådana subventioner utanför EU som snedvrider konkurrensen. Statsrådet understöder också förslaget om att kommissionen ska ansvara för kontrollen av efterlevnaden av förordningen. 

Statsrådet poängterar att reglerna bör vara tillräckligt tydliga och förutsägbara, och att de inte får orsaka en onödigt stor administrativ börda. 

Ytterligare information:
Virve Haapajärvi, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 027
Sissi Kohtala, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 393

Back to top