Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2021/106

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista

U 31/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Virve Haapajärvi, Hallitusneuvos p.+35 8295047027
Asia
Komissio ehdotti 5.5.2021 uutta asetusta puuttumiseksi EU:n ulkopuolisten maiden tukien aiheuttamiin kilpailunvääristymiin EU:n sisämarkkinoilla. Komission mukaan EU:n jäsenvaltioiden myöntämien valtiontukien tapaan ulkomaiset tuet voivat vääristää kilpailua sisämarkkinoilla ja johtaa epätasapuolisiin toimintaedellytyksiin, joihin ei voida puuttua nykysääntelyn turvin. Komissio esittää kolmea uutta välinettä, joilla voitaisiin puuttua EU:n ulkopuolisiin tukiin sisämarkkinoilla:1) ennakkoilmoitus kynnysarvot ylittävästä yritysostosta 2) ennakkoilmoitus kynnysarvot ylittävistä julkisiin hankintoihin liittyvistä tarjouksista, ja 3) komission oma-aloitteinen tarkastelu mistä tahansa markkinatilanteesta. Toimivalta asetuksen noudattamisen valvonnasta annettaisiin komissiolle, joka saisi merkittävät tutkinta- ja puuttumistoimivaltuudet.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksella olisi todennäköisesti myönteisiä vaikutuksia tasapuolisiin toimintaedellytyksiin esimerkiksi tilanteissa, joissa EU:n ulkopuolista tukea saavat tehottomammat toimijat pystyisivät ilman sääntelyä kasvattamaan markkinaosuuttaan tehokkaampien toimijoiden kustannuksella. Ehdotus voi kuitenkin vähentää ennustettavuutta EU:n ulkopuolisten investoijien näkökulmasta ja lisätä hallinnollista taakkaa erityisesti ennakkoilmoitusvaatimusten seurauksena. Ehdotuksen viranomaisvaikutukset kohdistuvat pääosin komissioon. Komission arvion mukaan sen käsittelyyn voisi tulla vuosittain 30 tapausta yrityskeskittymiä koskevan välineen, 15-45 tapausta hankintoja koskevan välineen ja 30-45 tapausta oma-aloitteisen tarkastelun perusteella.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen