Skip to content

Regeringen stöder återhämtningen och utvecklingen av turismen med tilläggsfinansiering på 4,5 miljoner euro

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2020 15.08
Pressmeddelande

Regeringen stöder utvecklingen av turismen i regionerna med 4 miljoner euro. Dessutom riktar regeringen 0,5 miljoner euro till kampanjen för främjande av den inhemska turismen. Målet är att hjälpa turistföretagen att återhämta sig från coronakrisen och öka turismen i hemlandet.

Tilläggsfinansieringen för turismen är en del av den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 som riksdagen godkände den 25 juni 2020.

– Genom att resa i Finland kan vi stödja lokala tjänster och företagare. Turismen bidrar också till att stimulera och öka sysselsättningen inom många andra branscher. För att säkerställa en trygg turistsommar bör turistföretagen och turisterna dock komma ihåg att följa hälso- och säkerhetsanvisningarna. Det är också viktigt för turistföretagen att utveckla sin verksamhet på längre sikt. Därför satsar regeringen nu på turism med tilläggsfinansiering, säger näringsminister Mika Lintilä.

Utlysning av finansiering för utveckling av turismen i regionerna öppnas i juli

Coronaläget har i hög grad påverkat i synnerhet turistbranschen. Regeringens tilläggsfinansiering stöder regionernas möjligheter att utveckla turismen och stärker ledarskapet inom och samordningen av turismutvecklingen i regionen och effektiviserar samarbetet.

Finansieringen är avsedd för regionala organisationer inom turismen och motsvarande aktörer som på bred front utvecklar turismen och stöder företagens verksamhet. Turistföretagen i Finland är i genomsnitt mycket små, och olika nätverk och organisationer stöder deras verksamhet. I Finland finns cirka 70 regionala turistorganisationer som ansvarar för främjandet av turismen inom ett visst avgränsat område, såsom ett turistcentrum, en kommun, flera kommuners område, en ekonomisk region eller ett landskap. Organisationernas ägarbas och verksamhetssätt varierar.

Den finansierande myndigheten för aktörer i landskapen i Östra och Norra Finland är Södra Savolax förbund. Den finansierande myndigheten för aktörer i landskapen i Södra och Västra Finland är Egentliga Finlands förbund. Utlysningen öppnas i juli. Arbets- och näringsministeriet och förbunden informerar när utlysningen av finansiering öppnas samt om ansökningsvillkoren och bedömningskriterierna.

Finansiering för marknadsföring av den inhemska turismen

Enligt Statistikcentralen minskade övernattningarna för inhemska turister med 74 procent i maj 2020 jämfört med året innan. Regeringen riktar 0,5 miljoner euro till stöd för den inhemska turismen som en del av de stimulansåtgärder som vidtas på grund av coronakrisen.

Finansieringen riktas till genomförandet av en riksomfattande kampanj för den inhemska turismen i samband med Finlands turistorganisationer FFTO rf:s pågående kampanj 100 skäl att turista i Finland. Kampanjen syftar till att stärka presentationen av det inhemska utbudet av turisttjänster och främja företagens försäljning och återhämtning från coronakrisen. Ett ytterligare mål är att i så stor utsträckning som möjligt förlänga den inhemska turistperioden till hösten. Närmare information om kampanjens åtgärder ges senare.

Ytterligare information:

Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 658 3510
Sanna Kyyrä, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 358 9497

Back to top