Skip to content
Government and ministries

Regeringen har fastställt riktlinjerna för Finlands åtgärder för följande strukturfondsperiod

Arbets- och näringsministeriet
28.11.2019 15.24 | Publicerad på svenska 2.12.2019 kl. 13.23
Pressmeddelande
kaupunkimaisemaa

Regeringen har beslutat om Finlands åtgärdsprogram som gäller Europeiska unionens regional- och strukturfondspolitik 2021–2027. Man fastställde antalet program, prioriteringar och den riksomfattande verksamhetens andel av finansieringen.

Finland får ett strukturfondsprogram

Med undantag för Åland får Finland ett program genom vilken både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder genomförs. Regionernas förslag till programinnehåll ligger nära varandra. Specialåtgärderna för glesbygden i Östra och Norra Finland inkluderas i programmet som omfattar hela Finland. Sekretariatet för programmet har två regionala sammansättningar: Norra och Östra Finland samt Södra och Västra Finland.

Målen i programmet stöder regeringens mål 

Det nya programmets strategiska prioriteringar är

  1. Främjande av små och medelstora företags hållbara tillväxt, internationalisering, konkurrenskraft och digitalisering (innehåller sådana näringslivsorienterade investeringar i bredband och trafikinfrastruktur i glesbygdsområden som stöder små och medelstora företags verksamhetsmiljö)
  2. Främjande av koldioxidsnål och grön ekonomi och bekämpning av klimatförändringen
  3. Förbättring av den näringslivs- och arbetslivsorienterade forsknings- och innovationskapaciteten och främjande av FoUI-nätverksarbetet
  4. Främjande av kontinuerligt lärande, yrkesmässig rörlighet och matchning av arbetskraften i arbetets brytningsskede
  5. Främjande av sysselsättningen bland arbetssökande och utveckling av arbetslivet
  6. Främjande av delaktighet och jämlikhet bland personer i sårbar ställning

Riksomfattande och regional verksamhet kompletterar varandra  

Av Eruf:s totala finansiering reserveras högst åtta procent och av ESF:s högst 20 procent för riksomfattande styrning av verksamheten. Av Eruf:s andel på åtta procent reserveras fyra procent och av ESF:s andel på 20 procent tre procent för InvestEU:s verksamhet. InvestEU är en ny mekanism för att möjliggöra finansiering för små och medelstora företag.
Den riksomfattande verksamheten bidrar till att verksamheten blir mer systematisk och påskyndar spridningen av resultaten. Regionerna deltar i planeringen av innehållet i den riksomfattande verksamheten, styrningen och uppföljningen av genomförandet samt genomför åtgärder i enlighet med riksomfattande teman.
 
Den regionala verksamheten styrs av landskapens samarbetsgrupper. Projektbesluten inom programmet fattas i huvudsak i landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna.
 
Finlands utbyte av regional- och strukturpolitiken från EU är enligt kommissionens förslag cirka 1,6 miljarder euro. Därutöver tillkommer nationell offentlig finansiering från staten och kommunerna samt privat finansiering. Den totala volymen för programperioden 2021–2027 är sammanlagt cirka 4 miljarder euro. Hur finansieringen fördelas mellan regionerna beslutas senare.
 
Målet med Europeiska unionens (EU) regional- och strukturpolitik (sammanhållningspolitiken) är att öka medlemsstaternas ekonomiska och sociala samhörighet och att minska skillnaderna i utveckling mellan olika regioner. EU:s stöd till medlemsländerna kanaliseras via program som beretts i medlemsländerna och godkänts av kommissionen. Programmen är tidsbundna. Arbets- och näringsministeriet bereder Finlands program i samarbete med andra ministerier, regioner och övriga partner.

 
Ytterligare upplysningar
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 658 3510
Johanna Osenius, regional utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 937

Back to top