Skip to content
Government and ministries

Praktiska metoder för att beakta företagsrelaterade människorättskonsekvenser

Arbets- och näringsministeriet
16.2.2018 13.30
Pressmeddelande

Finländska företag, organisationer och ministerier har tillsammans övervägt metoder för att respektera mänskliga rättigheter i företagsverksamhet. Arbets- och näringsministeriet och utrikesministeriet har med företag och organisationer fört en dialog om företagsrelaterade konsekvenser för mänskliga rättigheter. Målet har varit att öka samförståndet och ta fram praktiska metoder för att beakta konsekvenserna av företagsverksamhet för mänskliga rättigheter. Internationella ansvarsprinciper ger inte alltid praktiska metoder.

Utifrån den förda dialogen publiceras dokumentet Human rights impacts of own operations: insights for due diligence på engelska. Dokumentet syftar till att göra läsarna uppmärksamma på olika människorättsfrågor, såsom arbetshälsa och arbetssäkerhet, arbetsrelaterad diskriminering, tvångsarbete, tillräcklig lön, alltför långa arbetstider, markrättigheter samt organisationsfrihet i länder där lagstiftningen om mänskliga rättigheter eller dess verkställighet är bristfällig.

I upprättandet av dokumentet har medverkat Fortum, Stora Enso, Fazer-koncernen, Metso, Neste, Valmet, Rädda Barnen rf, Teknologiateollisuus - Teknologiindustrin ry, Fackförbundet Pro rf, FIBS, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry samt Finnwatch ry. 

– Genom dialogen har vi velat ge företag stöd med att förstå principerna om mänskliga rättigheter och omsättningen av principerna i praktiken, konstaterar överdirektör Pekka Timonen från arbets- och näringsministeriet.

Dokumentet uppmuntrar till att granska företagens konsekvenser för mänskliga rättigheter med tanke på vilka följder företagets verksamhet kan ha för människan. Synvinkeln avviker alltså från traditionell riskbedömning, där man överväger företagsverksamhetens risker för företaget. Dessutom betonas i dokumentet betydelsen av ett öppet och fördomsfritt förhållningssätt.

I fråga om markanvändningsfrågor till exempel är det inte alltid lönt att företaget litar enbart på uppgifter som myndigheter lämnar, utan det är bra om företaget känner till äganderättshistorien för markområdet i fråga och de intressen som är förenade med besittningen av området innan beslut fattas. När det gäller bekämpning av diskriminering är det bra om företaget är insatt i de lokala förhållandena och säkerställer att till exempel rekryteringspraxisen, arbetsuppgifterna och arbetsutrymmena, lönesystemet eller uppsägningsprocesserna inte är diskriminerande för någon.

– Det är särskilt värdefullt att de som är intresserade av företag och mänskliga rättigheter har kunnat föra en diskussion tillsammans, även om svåra frågor, påpekar överdirektör Timonen.

– Slutresultatet är ett bra dokument och vi hoppas att dokumentet uppmuntrar så många företag som möjligt att fundera över hur deras egen verksamhet påverkar förverkligandet av de mänskliga rättigheterna.

Dokumentet och den bakomliggande dialogen är en del av Finlands nationella genomförandeplan för FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter (2011). Principerna vilar på tre pelare: staternas skyldighet att skydda och främja mänskliga rättigheter, företagens ansvar att respektera mänskliga rättigheter samt säkerställande av rättsskydd för dem som blivit utsatta för skadliga människorättskonsekvenser.

Human rights impacts of own operations: insights for due diligence

Dokumentet kommer att presenteras vid seminariet den 1 mars 2018

Ytterligare upplysningar:
Linda Piirto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7028
Kent Wilska, handelsråd, utrikesministeriet, tfn 029 535 1522

Back to top