Skip to content
Government and ministries

Arbetsmarknadsprognos: Förlängd arbetslöshet formar arbetsmarknaden medan pandemin fortsätter

Arbets- och näringsministeriet
17.11.2020 10.01 | Publicerad på svenska 20.11.2020 kl. 10.51
Pressmeddelande
Grafiken: Långtidsarbetslösa och övriga arbetslösa arbetssökande kvartalsvis i prognosen.

Den osäkerhet som coronakrisen ger upphov till fortsätter i ekonomin och på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens återhämtning börjar i slutet av 2021, men ganska svagt. Det finns också en risk för att konsekvenserna för arbetsmarknaden kan bli långvariga.

Arbets- och näringsministeriet publicerade sin arbetsmarknadsprognos 17.11.2020 och den sträcker sig till år 2022. Prognosen avspeglar osäkerheten över hur coronavirusepidemin och ekonomin utvecklar sig.

Antalet sysselsatta minskar med tio tusentals – dämpad tillväxt förväntas 2022

Enligt arbetsmarknadsprognosen sjunker sysselsättningsgraden fram till 2021 varefter den börjar stiga igen. Enligt prognosen kommer sysselsättningsgraden 2022 att vara 71,6 procent, dvs. klart lägre än före krisen.

Sysselsättningsgraden bedöms stiga till 8,2 procent år 2021 och sedan sjunka till 7,8 procent år 2022. Ökningen av arbetslöshetsgraden dämpas av att antalet personer som står utanför arbetskraften, dold arbetslöshet och långtidsarbetslöshet ökar.

I år och under följande år kommer antalet sysselsatta personer enligt den primära prognosen att sjunka med sammanlagt cirka 76 000 personer. Sysselsättningen ökar långsamt under 2022 men antalet sysselsatta personer är fortfarande cirka 60 000 mindre än före krisen.

Arbetskraften minskar, men befolkningen i arbetsför ålder börjar återgå till arbetsmarknaden som återhämtar sig från coronakrisen

Arbetsmarknadsprognosen granskar också det sammanlagda utbudet av arbetskraft, dvs. det sammanlagda antalet sysselsatta och arbetslösa. Antalet personer i arbetsför ålder i Finland, dvs. 15–74-åringar, väntas minska betydligt 2021, vilket på lång sikt medför utmaningar för den finländska arbetsmarknaden. Invandringen stöder antalet 25–54-åringar i bästa arbetsföra ålder och därmed också utbudet av arbetskraft.

Coronakrisen har minskat utbudet av arbetskraft, minskat arbetskraftsandelen bland befolkningen i åldern 15–74 år och ökat den dolda arbetslösheten. Förlängda permitteringar syns som dold arbetslöshet, vilket minskar utbudet av arbetskraft. Det verkar dock som om befolkningen i arbetsför ålder till vissa delar har börjat gå tillbaka till arbetskraften och arbetsmarknaden jämfört med våren 2020 och början av coronakrisen.

Coronakrisen inverkar negativt på utbudet av arbetskraft och arbetskraftsandelen ännu 2021, då arbetskraftsandelen beräknas stanna på 66,1 procent. År 2022 förutspås arbetskraftsandelen åter stiga till 66,4 procent. När arbetsmarknaden återhämtar sig börjar dolda arbetslösa så småningom återgå till arbetskraften.

Antalet permitterade jämnas ut, långtidsarbetslösheten ökar kraftigt

Antalet arbetslösa arbetssökande i arbetsförmedlingsstatistiken, till vilket också räknas heltidspermitterade, sjunker måttligt under de kommande åren. Antalet permitterade beräknas förbli högt åtminstone fram till sommaren 2021, även om det inte finns någon ny permitteringsvåg i sikte som liknar den i våras.

Långtidsarbetslösheten förutspås dock öka kraftigt under de kommande åren. Bakgrunden till detta är att arbetslöshetsperioderna förlängs under coronapandemin samt att de som blivit arbetslösa under coronavåren delvis övergår till långtidsarbetslöshet nästa vår.

Det genomsnittliga antalet arbetslösa arbetssökande beräknas uppgå till 342 000 år 2020, vilket är 101 000 fler än år 2019. För 2021 är prognosen 317 000 och 297 000 för 2022. Antalet långtidsarbetslösa beräknas uppgå till 75 000 i år, vilket är 11 000 fler än året innan. År 2021 förutspås antalet långtidsarbetslösa vara 107 000 och år 2022 hela 113 000. Antalet arbetslösa under 25 år beräknas uppgå till 44 000 år 2020, vilket är cirka 13 000 fler än året innan. För 2021 är prognosen 38 000 och 35 000 för 2022.

Arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt baserar sig på statistisk tidsserieanalys, där man utöver konjunkturindikatorer, arbetsmarknadsstatistik och politisk information även utnyttjar finansministeriets prognos om bruttonationalprodukten och Statistikcentralens befolkningsprognoser. Prognosen publiceras två gånger om året.

Ytterligare information:
Johanna Alatalo, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8084 (efterfrågan på arbetskraft, sysselsättningsgrad)
Juho Peltonen, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 471 1975 (arbetskraftsutbud, dold arbetslöshet)
Erno Mähönen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 460 0066 (arbetslösa arbetssökande, långtidsarbetslösa, ungdomsarbetslösa, permitterade)

Back to top