Skip to content
Media

ANM-analys av rekryteringen av arbetskraft år 2020: Mest rekryteringsproblem inom social- och hälsovården

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.8.2021 9.00 | Publicerad på svenska 18.8.2021 kl. 19.10
Pressmeddelande
Rekrytointiongelmia kokeneet työpaikat Suomessa 2005-2020

År 2020 hade 40 procent av de verksamhetsställen som sökte arbetskraft upplevt rekryteringsprob-lem, och trots coronakrisen var nivån på rekryteringsproblemen i Finland den tredje högsta i mäthistorien. Inom de olika branscherna förekom det mest rekryteringsproblem inom social- och hälsovården, där 54 procent av de verksamhetsställen som sökte arbetskraft hade problem med att hitta den arbetskraft som de behöver, skildrar den ANM-analys som publicerades den 18 augusti 2021.

Andelen verksamhetsställen som hade lidit brist på arbetskraft, det vill säga verksamhetsställen som helt eller delvis blev utan lämplig arbetskraft, var sammanlagt 19 procent inom alla branscher. Andelen var densamma som året före coronakrisen 2019. Sammanlagt 58 000 platser blev inte tillsatta.

Rekryteringsproblemen minskade inom alla andra branscher förutom den offentliga servicen och utbildningen. Effekterna av coronakrisen syns tydligast inom inkvarterings- och förplägnadsbranscherna, där andelen verksamhetsställen med rekryteringsproblem minskade med 13 procentenheter från 2019.

Brister i kompetensen var de oftast nämnda orsakerna till rekryteringsproblem. De näst vanligaste orsakerna hänförde sig till arbetsplatsen. Orsaker som hänför sig till arbetsplatsen var år 2020 mer sällsynta inom den privata sektorn jämfört med andra sektorer.

I fråga om de rekryteringar som gjordes inom den privata sektorn var orsaken till rekryteringsbehovet i fler än hälften av fallen det att ett nytt jobb hade skapats. Inom den kommunala sektorn däremot berodde rekryteringen av arbetskraft i större delen av fallen på att de som bytt jobb eller  lämnat arbetslivet måste ersättas. Över hälften av arbetsplatserna tillsattes med arbetstagare som övergick från ett annat jobb och 19 procent av platserna gick till arbetslösa arbetssökande.

De mest använda metoderna för att rekrytera arbetskraft var meddelanden till den egna personalen och rekrytering via en arbets- och näringsbyrå. Av de verksamhetsställen som rekryterade arbetskraft anlitade 44 procent en arbets- och näringsbyrå. De sociala mediernas betydelse som en kanal för rekrytering av arbetskraft ökade igen.

Av verksamhetsställena meddelade 16 procent i fjol att de har planer på att anställa mer personal under de följande 12 månaderna. Elva procent av verksamhetsställena meddelade att de planerar att minska personalen. Vid jämförelse av olika branscher väntas ökningen av antalet anställda relativt sett vara störst inom informations- och kommunikationsbranschen. En ökning av antalet anställda planerades också till exempel inom social- och hälsovården samt inom affärslivets tjänster.

Analysen baserar sig på en arbetsgivarintervju som Statistikcentralen producerat för arbets- och näringsministeriet sedan 1993.

– Det behövs nu mer arbetskraft inom flera branscher. Den vanligaste orsaken till problemet med tillgången på arbetskraft är enligt rapporten brister i kompetensen. Kompetensutveckling är en central fråga som man måste fokusera på för att förbättra matchningsproblemet och därigenom sysselsättningen, säger understatssekreterare Elina Pylkkänen från arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare information
Juho Peltonen, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 119, juho.peltonen(at)tem.fi

Back to top