Skip to content
Media

Rapport: Förändringarna i arbetslivet utmanar den nordiska välfärdsmodellen – en lösning kan hittas i välfärdsstatens starka sidor

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2021 11.31
Pressmeddelande

Den nordiska välfärdsmodellen utmanas på lång sikt av globala megatrender, såsom digitalisering, befolkningens åldrande och klimatförändringen. Nordiska ministerrådets och forskningsinstitutet Fafos omfattande forskningsprojekt fördjupade sig i arbetets framtid i Norden. Projektets slutrapport publicerades den 7 maj 2021. De nordiska arbetsministrarna behandlar dess teman vid sitt informella videomöte den 2 juni 2021.

I projektet Future of Work granskade forskare arbetets framtid bland annat med tanke på digitalisering, plattformsekonomi, arbetsförhållanden och arbetslagstiftning. De dryftade hur långsiktiga megatrender och coronaviruskrisen påverkar den nordiska välfärdsmodellen och hur den nordiska praxisen kan reformeras så att den lämpar sig för framtidens arbetsliv. Det centrala är hur man på den föränderliga arbetsmarknaden kan upprätthålla den nordiska välfärdsmodellen och en hög sysselsättning, vilket å andra sidan garanterar välfärdsmodellen.

Enligt forskarna kan den nordiska välfärdsmodellen trots utmaningarna vara lösningen på de växande problemen. I de nordiska länderna utnyttjas redan nu i stor utsträckning digital teknik, och digitaliseringen har inte lett till ojämlikhet i samhället eller på arbetsmarknaden. Forskarna rekommenderar att man i de nordiska länderna även i fortsättningen satsar på utbildning och kompetensutveckling samt rättvisa arbetsförhållanden.

Forskningsprojektet som inleddes i slutet av 2017 genomfördes av en grupp med sammanlagt över 30 forskare från Danmark, Finland, Island och Sverige.

De nordiska arbetsministrarna diskuterar framtidens arbete

De nordiska arbetsministrarna behandlar iakttagelserna av projektet Future of Work vid det informella videomötet den 2 juni 2021. Mötet arrangeras av Finland som är ordförande i Nordiska ministerrådet 2021. Till mötet inbjuds utöver ministrarna också företrädare för arbetsmarknadens parter.

Frågor som gäller arbetslivet behandlas också vid tre konferenser som Finland ordnar under hösten som en del av sitt ordförandeskap. I dem behandlas det nordiska lönebildningssystemet, arbetets framtid särskilt med tanke på klimatförändringen samt främjandet av en inkluderande arbetsmarknad. Avsikten är att de nordiska arbetsministrarnas officiella möte hålls i november 2021.

Ytterligare information:
Hanna Hämäläinen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 060 (forskningsprojekt)
Pauliina Porkka, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 278 (arbetsministermöte)

Back to top