Skip to content

Företagare får startpeng för att trygga försörjningen om verksamheten avbryts eller arbetet minskar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.4.2020 8.15 | Publicerad på svenska 20.4.2020 kl. 16.15
Pressmeddelande

Den 16 april 2020 godkände regeringen en temporär ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice som innebär att startpengen för företagare kan betalas ut också för de dagar när företagaren inte kan arbeta på grund av coronavirusepidemin.

Med stöd av förordningen kan man nu använda startpengen för att trygga försörjningen för de företagare som får startpeng under dessa exceptionella förhållanden som har varit omöjliga för företagarna att förutspå när de inledde företagsverksamheten och som har omfattande konsekvenser för samhället, företagen och människorna.

Försörjningen för företagare som får startpeng ska under den tid coronavirusepidemin pågår tryggas med startpengen i stället för med utkomstskyddet för arbetslösa, även när företagaren temporärt är förhindrad att utöva verksamhet eller när det arbete som företagaren utför har minskat. Om den som får startpeng har möjlighet att arbeta till exempel några dagar i veckan, också om det på grund av epidemin endast är möjligt att arbeta på deltid, kommer startpeng att betalas även för de dagar när företagaren inte arbetar i sitt företag. 

Förordningen träder i kraft den 17 april 2020 och gäller till den 30 juni 2020. Förordningen gäller startpeng som betalas under tiden 16.3 - 30.6.2020.

Utvecklings- och förvaltningscentret kommer att informera de företagare som får startpeng om ändringen. 

Arbets- och näringsministeriet bereder dessutom en regeringsproposition om en förlängning av maximitiden för startpeng. Med anledning av coronavirusepidemin vill man förlänga maximitiden för startpengen från 12 månader till 18 månader. Syftet med ändringen är att se till att de företagare som får startpeng har en möjlighet att inleda och etablera företagsverksamheten trots att verksamhetsförutsättningarna har försämrats tillfälligt på grund av coronavirusepidemin.

Lagändringen gällande förlängningen av startpengen ska träda i kraft så snart som möjligt och gälla till den 30 juni 2021.

Ytterligare information:
Piia Rekilä, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 3574
Kirsi Hyttinen, äldre regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8263 (medier)
Pauliina Smolander, Utvecklings- och förvaltningscentret, tfn 029 502 6152

Back to top