Skip to content

Temporära ändringar i understödet för utvecklande av företag

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2020 13.52 | Publicerad på svenska 15.10.2020 kl. 14.24
Pressmeddelande

Statsrådet har genom förordningen den 15 oktober möjliggjort beviljande av understöd för utvecklande av företag som s.k. temporärt statligt stöd, vars maximibelopp per företag är 800 000 euro. Genom förordningen möjliggörs dessutom beviljande av understöd till små företag som har haft svårigheter tidigare än 1.1.2020. Ändringarna är temporära och gäller från den 19 oktober till den 31 december 2020.

Bakgrunden till ändringen av förordningen är Europeiska kommissionens meddelande om en tillfällig ram för statligt stöd samt Finlands ramprogram för statligt stöd. Syftet med ändringarna är att förbättra företagens möjligheter att klara av de svårigheter som coronaepidemin orsakar. Understödet för utvecklande av företag beviljas av NTM-centralerna.

Utvecklingsunderstöd kan beviljas som tillfälligt statligt stöd

Med stöd av statsrådets gällande förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet är det möjligt att bevilja understöd som tillfälligt statligt stöd endast i situationer med marknads- och produktionsstörningar. Genom ändringen av förordningen blir det möjligt att bevilja understöd för utvecklande av företag som tillfälligt statligt stöd till ett maximibelopp av 800 000 euro i enlighet med Finlands ramprogram också när det är fråga om grundläggande utvecklingsunderstöd som beviljas företag för utvecklingsåtgärder eller investeringar.

Således kan också sådana företag beviljas utvecklingsunderstöd som det inte tidigare skulle ha varit möjligt att bevilja understöd för på grund av att de minimis-kvoten uppnåtts. Med de minimis-stöd avses så kallat stöd av mindre betydelse som ett företag kan få av olika stödbeviljare till ett belopp av sammanlagt högst 200 000 euro under tre år.

Beviljande av utvecklingsunderstöd till små företag som hade svårigheter före 1.1.2020

Genom ändringen av förordningen blir det också möjligt att bevilja utvecklingsunderstöd i enlighet med Finlands ramprogram till små företag som har haft svårigheter tidigare än 1.1.2020. Beviljande av stöd till små företag i svårigheter förutsätter dessutom att företaget vid tidpunkten för beviljande av stöd inte omfattas av konkursförfarande eller saneringsförfarande för företag och inte har beviljats undsättningsstöd eller omstruktureringsstöd. I detta sammanhang avses med små företag ett företag som har färre än 50 anställda och en årsomsättning eller en balansomslutning som uppgår till högst 10 miljoner euro.

Även om det genom förordningsändringen föreskrivs om möjligheten att bevilja understöd för utvecklande av företag i svårigheter, ändras inte de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet genom förordning. För att understöd ska beviljas förutsätts det fortfarande att företaget bedöms ha förutsättningar för kontinuerlig lönsam verksamhet, att understödet bedöms ha en betydande inverkan på genomförandet av projektet och att projektet bedöms vara betydande med tanke på utvecklandet av företagets verksamhet.

Förordningsändringarna gäller från den 19 oktober till den 31 december 2020.

Ytterligare information:

Emmi Äijälä, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7216
Raimo Puhto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3688

Back to top