Skip to content

Konkurrensutsättningen av den förnybara elproduktionen genomförs på hösten

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2018 13.19
Pressmeddelande

Konkurrensutsättningen av den förnybara elproduktionen sker på hösten 2018. Energimyndigheten kommer att i november-december ordna ett anbudsförfarande på basis av vilket sådana investeringar i elproduktion som utnyttjar förnybara energikällor godkänns för premiesystemet.

Anbudsförfarandet gäller årsproduktionen av 1,4 terawattimmar el från förnybara energikällor. Anbud kan lämnas in av sådana elproducenter som har ett projekt för produktion av el med vindenergi, solenergi, biomassa, biogas eller vågkraft vars förberedelser är långt framskridna.

Statsrådet utfärdade i dag en förordning om ikraftträdandet av en lag om stöd till produktion av el från förnybara energikällor. Lagen träder i kraft den 25 juni 2018.

– Det är sannolikt fråga om det mest teknikneutrala anbudsförfarandet i världen: produktionsstöd ska betalas endast till de mest kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga investeringarna. Avsikten är att se hur de olika formerna av förnybar energi klarar sig i praktiken när lika villkor gäller för alla, berättar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

– Systemet är en lösning för övergångsperioden som behövs för att säkerställa att Finlands nationella energi- och klimatmål och de energi- och klimatmål som EU uppställt fram till 2030 uppnås. Urr skattebetalarnas synvinkel är detta system ett betydligt förmånligare sätt att stöda produktionen av förnybar el än det nuvarande tariffsystemet med inmatningspris som det ersätter, försäkrar minister Tiilikainen.

För att konkurrensutsättningen ska kunna genomföras förutsätts att riksdagen godkänner den fullmakt om statligt stöd till en årsproduktion av 1,4 TWh el som föreslagits i den första tilläggsbudgeten för 2018 som behandlas som bäst. Stödet betalas i 12 års tid. Enligt uppskattning kommer stöd av detta slag att betalas ut första gången år 2020.

Genom den lag som nu träder i kraft ändras lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor. I den ändrade lagen finns bestämmelser om ett på anbudsförfarande baserat premiesystem som syftar till att på ett teknikneutralt sätt främja investeringar i kraftverk som är baserade på förnybar energi. Tariffsystemet med inmatningspris stängs för nya biogaskraftverk och trädbränslekraftverk.

En elproducent vars kraftverk godkänns för premiesystemet får det stöd som bestäms enligt en premie som denne uppgett i anbudet. Höjningen av marknadspriset på el minskar det stöd som bestäms på basis av premien. Producenten är skyldig att producera el i enlighet med ett godkänt anbud. En elproducent som försummar sina skyldigheter åläggs att betala underkapacitetsersättning till staten. Rättigheterna och skyldigheterna enligt premiesystemet gäller en viss tid.

Energimyndigheten kommer att ge närmare information om hur konkurrensutsättningen genomförs i praktiken och om tidtabellen för den på sin webbplats i juli.

Ytterligare upplysningar:

Vilhartti Hanhilahti, energiministerns specialmedarbetare, tfn 040 836 4823
Anja Liukko, regeringsråd, ANM, tfn 029 506 2078

Back to top