Skip to content
Media

Reformen av bokföringslagen gör det lättare för Finland att utreda utländska företags skattskyldighet 

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2022 13.49
Pressmeddelande
Suurennuslasi ja numeroita paperilla

Statsrådet föredrar en ändring av bokföringslagen för republikens president för stadfästelse. Syftet med lagändringen är att göra det lättare för myndigheterna att utreda när utländska företag är skyldiga att betala skatt till Finland. Reformen av bokföringslagen är en av regeringens åtgärder för bekämpning av grå ekonomi.  

Riksdagen godkände regeringens proposition om en ändring av bokföringslagen den 10 mars 2022. Härefter ska lagen stadfästas av Republikens president. Lagen ska träda i kraft den 1 april 2022. 

Finländska myndigheter ska i fortsättningen ha bättre möjligheter att utreda om utländska företag har affärsverksamhet i Finland och om de ska betala skatt till Finland. I praktiken betyder detta att det blir lättare för skatte- och tullmyndigheterna att få tillgång till de utländska företagens bokföringshandlingar. Lagreformen försätter utländska företag i samma ställning som finländska företag när det gäller myndigheternas möjlighet att få information. 

Ett utländskt företag ska vara bokföringsskyldigt om företaget har affärsverksamhet i Finland, men också när företagets verksamhet bedrivs i utlandet men leds från Finland. Den information som fås från bokföringen kan användas som grund för beskattningen av företaget i Finland. Lagen medför inga nya förpliktelser för de företag som grundats och registrerats i Finland. 

Lagändringen gör det lättare att bekämpa grå ekonomi

Regeringen bekämpar grå ekonomi genom ett omfattande åtgärdsprogram. Reformen av bokföringslagen är en av åtgärderna i arbetet för att bekämpa grå ekonomi. 

”Lagändringen gör det möjligt att behandla finska och utländska företag lika både när det gäller bokföringsskyldigheten och beskattningen. Det här är en viktig reform som bekämpar grå ekonomi och skatteflykt.”, säker arbetsminister Tuula Haatainen.  

Under beredningen av lagreformen ordnades samråd med intressegrupper och experter.  De flesta var eniga om att lagreformen behövs och är bra. 

Ytterligare information: 
Mikko Heinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7175
Mika Björklund, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 586
Timo Kaisanlahti, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 139

Back to top