Skip to content

Prognos: Turismkonsumtionen stannar på 30–40 procent under nivån före pandemin

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2021 13.00
Pressmeddelande

År 2021 minskar turisternas konsumtion i Finland med 30–40 procent. Om branschen börjar återhämta sig i november–december 2021 minskar konsumtionen med cirka 30 procent, över 5 miljarder euro. Om återhämtningen tar fart först under våren 2022, minskar konsumtionen med cirka 40 procent, cirka 6 miljarder euro.

Uppgifterna framgår av den prognos om efterfrågan på turism som presenterades under Business Finlands seminarium What’s up: Prognoser & prognostisering, som ordnades den 6 september 2021. Arbets- och näringsministeriet har utarbetat prognosen tillsammans med Visit Finland, Statistikcentralen, Turism- och Restaurangförbundet rf och Resebyråbranschens förbund i Finland rf. I prognosen används siffrorna för 2019 som jämförelse. 

Uppskattningen av konsumtionens minskning är mer optimistisk än på våren. Den positiva utvecklingen förklaras av att den inhemska turismen har blivit livligare i sommar. När det gäller den totala efterfrågan inom branschen är det emellertid inte möjligt att nå samma nivå som före pandemin utan att resor över gränserna möjliggörs igen.

Den summa pengar som finländare och utländska resenärer använde i Finland, det vill säga efterfrågan på turism, var enligt preliminära uppskattningar 16,3 miljarder euro 2019. Det kommer att dröja åtminstone till 2023 innan efterfrågan återgår till 2019 års siffror. Turismen till Finland och finländarnas utlandsresor återhämtar sig betydligt långsammare än resorna i hemlandet. Branschen måste förbereda sig på risken att efterfrågan på turism under en längre tid förblir på en lägre nivå än tidigare. 

När det gäller internationella resor minskar konsumtionen fortfarande kraftigt. Coronakrisen minskar de utländska turisternas konsumtion i Finland med ca 80 procent i år, det vill säga 3,8–4,3 miljarder euro. Detta är en betydande del av Finlands tjänsteexport, varav turismen tidigare utgjorde 16 procent och därmed var den tredje största sektorn inom tjänsteexporten. Konsumtionen i Finland till följd av finländarnas utrikesturism minskar med 76–86 procent, cirka 1,7–2,0 miljarder euro. Utlandsturismens andel av den totala efterfrågan på turism var före pandemin cirka 15 procent, i år endast cirka 5 procent. Större delen av detta utgörs av den inhemska flyg- och fartygstrafiken och av resebyråernas tjänster. 

Konsumtionen som föranleds av inhemsk turism kommer enligt uppskattningar att ligga nära 2019 års nivå. Den inhemska turismens andel före pandemin var närmare 55 procent av den totala efterfrågan på turism i Finland, i år växer andelen till 82–87 procent. 

Turismens regionala fördelning: den utländska turismen koncentrerades till Nyland och Lappland 2019

Vid Business Finlands seminarium presenterades också rapporten Regionala satelliträkenskaper för turismen, som beskriver turismens effekter på ekonomin och sysselsättningen i varje landskap. Turismens betydelse varierar stort regionalt. Åren 2017–2019 ökade den inhemska efterfrågan på turism från 10,5 miljarder euro till 11,0 miljarder euro, det vill säga med cirka två procent (211 miljoner euro) per år. Den största tillväxten skedde i Egentliga Finland, Norra Österbotten, Birkaland och Mellersta Finland. 

Den utländska turismen till Finland ökade med cirka åtta procent per år 2017–2019. Ökningen av den utländska efterfrågan riktades nästan uteslutande till Nyland och Lappland. Över hälften (8,2 miljarder euro) av den totala efterfrågan på turism riktades mot Nyland.

År 2019 arbetade 154 000 personer inom olika turismgrenar, det vill säga 5,8 procent av arbetskraften i hela landet. Andelen var högre på Åland (21,4 %), i Lappland (8,4 %), i Nyland (6,5 %) och i Södra Karelen (6,1 %). I Nyland arbetade 60 800 personer inom turistbranschen, cirka 40 procent av de sysselsatta inom branschens olika grenar. 

Rapporten Regionala satelliträkenskaper för turismen, som Statistikcentralen utarbetat på uppdrag av arbets- och näringsministeriet, innehåller uppgifter för 2018 samt förhandsuppgifter för 2019 om den landskapsspecifika efterfrågan på turism, det mervärde som turismen medför (BNP) och sysselsättningen inom turistbranscherna. Uppgifterna om hela landet framgår av Visit Finlands nationella turismräkenskaper. 

Ytterligare information:
Prognosen om turismutvecklingen: 
Sanna Kyyrä, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7012
Katarina Wakonen, Head of Business Intelligence, Visit Finland, tfn 040 072 3088
Ossi Nurmi, överaktuarie, Statistikcentralen, tfn 029 551 2984
Ari Peltoniemi, chefsekonom, Turism- och Restaurangförbundet rf, tfn 044 750 4511
Heli Mäki-Fränti, verkställande direktör, Resebyråbranschens förbund i Finland rf, tfn 040 575 1303

Regionala satelliträkenskaper för turismen: 
Kirsi Tervola-Joutsen, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7242
Ossi Nurmi, överaktuarie, Statistikcentralen, tfn 029 551 2984
 

Back to top