Skip to content
Government and ministries

Finland ansöker om EU-stöd till sysselsättningsfrämjande service för personer som sagts upp från Finnair

Arbets- och näringsministeriet
30.12.2020 9.23
Pressmeddelande

Finland ansöker om stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG) med anledning av de uppsägningar som Finnair meddelade om i oktober. Finland lämnade in ansökan till Europeiska kommissionen den 30 december 2020. Ansökan gäller sammanlagt cirka 500 personer som sagts upp från Finnair eller förlorat sina jobb i företag kopplade till Finnair. Finansieringen söks för service som ska främja återanställning.

Den totala budgeten för projektet uppskattas till cirka tre miljoner euro och den nationella finansieringsandelen är 40 procent. Verksamhetsområdet är Nyland.

– Vi ville reagera på situationen i flygbranschen också med hjälp av stödet från Europeiska globaliseringsfonden, eftersom den mångsidiga kompetensen hos de som sagts upp från Finnair snabbt behöver komma den finländska arbetsmarknaden tillgodo. EFG-stödet gör det möjligt att skräddarsy serviceutbudet också för dem som av en eller annan orsak inte är bland de första att anställas, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Stödåtgärder för de uppsagda var i full gång redan i oktober

I verksamhetsmodellen för EFG ingår att stödåtgärder kan inledas så snabbt som möjligt efter att det meddelats om uppsägning, även om det tar en lång tid att bereda och behandla ansökan. Den service som erbjuds dem som sägs upp från Finnair inleddes omedelbart när uppsägningarna började i oktober 2020. Vid arbets- och näringsbyrån i Nyland har det anställts 30 nya sakkunniga i teamet som hanterar enskilda kunder inom luftfartsklustret. De utbildningar och annan service som erbjuds dem som sagts upp har planerats i ett tätt och välfungerande samarbete med Finnair.

Tidigare EFG-projekt i Finland

I Finland genomfördes det åren 2007–2019 sammanlagt tio projekt som fick understöd från Europeiska globaliseringsfonden. Sju av projekten har genomförts inom IKT-sektorn. Värdet på de tidigare EFG-projekten uppgår till sammanlagt cirka 70 miljoner euro. Hittills har det varit 12 000 förmånstagare och sysselsättningsgraden i de avslutade projekten har varit cirka 80 procent.

I EFG-stödmodellen är EU:s finansieringsandel 60 procent och den nationella finansieringsandelen 40 procent. Stöd för aktiva arbetskraftspolitiska åtgärder kan beviljas ur fonden vid stora strukturella förändringar, till exempel för träning och utbildning av olika slag, främjande av rörligheten, lönesubvention och startpeng.

Mer information:
Erja Nikula, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 295 047 058
Outi Viljamaa, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7982

Back to top