Europeiska globaliseringsfonden

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (Europeiska globaliseringsfonden, EFG) hjälper dem som blivit arbetslösa till följd av förändringar i världshandeln eller den globala finansiella och ekonomiska krisen att få arbete, utbilda sig eller starta ett eget företag.

EFG-stöd kan sökas från Europeiska kommissionen i en situation där över 500 personer sägs upp på en gång från ett företag eller samma bransch, eller om uppsägningar på en mindre arbetsmarknad får allvarliga följder för sysselsättningen och ekonomin.

Arbets- och näringsministeriet svarar för administrationen av fonden i Finland. ANM bereder och sänder Finlands stödansökningar till Europeiska kommissionen. De regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna har ansvaret för att verkställa ansökningarna. EFG-verksamheten regleras av en förordning som antagits av Europaparlamentet och rådet och som är i kraft till och med 2020.

Ytterligare upplysningar: Erja Nikula, erja.nikula(at)tem.fi